Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Методичні рекомендації щодо розробки планів розвитку гірничих робіт

Відповідно до вимог статті 51 Кодексу України про надра, статей 19, 24 Гірничого закону України усі суб’єкти господарської діяльності, що видобувають корисні копалини повинні мати затверджені керівником підприємства плани розвитку гірничих робіт, погоджені з органами Держпраці.

План розвитку гірничих робіт є основним документом, що регламентує роботу кар’єрів. Він розробляється відповідно до затверджених проекту розробки родовища, планових завдань і техніко-економічних показників підприємства.

Призначення планів розвитку гірничих робіт

Основним завданням планів розвитку гірничих робіт є забезпечення виконання плану видобутку корисних копалин і підвищення економічної ефективності роботи кар’єру в запланованому році за умови:

 • забезпечення створення нормальних і безпечних умов праці виробничого персоналу кар’єру;
 • оптимізації технології й організації гірничих робіт, максимального ступеня механізації усіх виробничих процесів;
 • раціонального використання гірничого і транспортного устаткування;
 • економії матеріально-технічних ресурсів;
 • комплексного використання мінеральної сировини, запобігання наднормативних втрат і розубожування;
 • проведення заходів щодо охорони надр, оточуючого природного середовища і рекультивації земель, порушених гірничими роботами;
 • суворого дотримання встановленого проектом і планом розвитку гірничих робіт порядку розробки родовищ;
 • забезпечення стабільної та безаварійної роботи.

Кожне гірниче підприємство при проведенні гірничих робіт повинно мати:

 • Спеціальний дозвіл на користування надрами.
 • Акт про надання гірничого відводу та довідку про його реєстрацію в органі Держпраці.
 • Дозвіл органу Держпраці на право проведення гірничих робіт.
 • Дозвіл органу Держпраці на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки.
 • Декларація на виконання видів робіт підвищеної небезпеки, що виконуються на основі декларації.
 • Підтвердження про проходження гірничими машинами щорічного технічного огляду.
 • Технічний проект розробки та рекультивації родовища, геолого-маркшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію.
 • Плани розвитку гірничих робіт в яких повинні бути календарні плани гірничих робіт з розбивкою по кварталах (складаються для більш детального ув’язування ведення гірничих робіт із роботою кар’єрного та дробарно-сортувального устаткування, а також прогнозування якості і гатунку сировини та товарної продукції).

Вихідні дані для розробки планів розвитку гірничих робіт

В основу розробки плану розвитку гірничих робіт приймаються наступні вихідні дані:

 • планове завдання підприємства з випуску товарної продукції, її асортименту та якості;
 • завдання з:
  • рекультивації земель, порушених гірничими розробками;
  • зниження втрат і розубожування корисних копалин;
  • створення необхідних запасів підготовленої до видобутку сировини і дотримання інших, встановлених або прийнятих у процесі експлуатації родовища нормативів;
 • проект розробки родовища;
 • проект гірничо-технічного відновлення земель, порушених гірничими розробками;
 • геологічна документація (геологічний звіт, протокол затвердження запасів, дані експлуатаційних розвідок, форма № 5-гр);
 • маркшейдерська документація (плани і розрізи, поповнені до початку розробки плану розвитку гірничих робіт);
 • техніко-економічні показники роботи кар’єру за звітний рік;
 • зведення про наявність розкритих, підготовлених та готових до видобутку запасів на початок запланованого року;
 • зведення про наявність і технічний стан гірничого устаткування, транспортних засобів і ремонтної бази;
 • зведення щодо спроможності дробарно-сортувальних, розпилювальних та інших переробних установок забезпечити планові показники;
 • матеріали узгодження об’ємів і термінів виконання підрядних робіт (бурові, підривні роботи, автоперевезення та ін.).

Розробка планів розвитку гірничих робіт

План розвитку гірничих робіт складається з пояснювальної записки, розрахункових і графічних матеріалів (розрахункові частини плану розвитку доцільно зводити в таблиці).

Титульний лист плану розвитку та орієнтовний зміст записки та графічних матеріалів приведено нижче.

1. Графічна геолого-маркшейдерська документація повинна відображати:

1.1. Розвиток розкривних, гірничопідготовчих та видобувних робіт на плануємий період.
1.2. Фактичне положення гірничих робіт з відмітками верхніх та нижніх бровок горизонтів (уступів) на дату маркшейдерської зйомки та очікуване положення бровок горизонтів на початок плануємого року.
1.3. Проектні контури відпрацювання уступу (на погоризонтних планах).
1.4. Лінії геологічних розрізів та профільних ліній.
1.5. Розташування основного обладнання на розкривних, видобувних та інших гірничих роботах.
1.6. Об’єм та термін виконання гірничопідготовчих, розкривних, видобувних, відвальних, рекультиваційних та інших гірничих робіт.

2. На ситуаційний план наносяться:

2.1. Уступи, границі гірничих та земельних відводів, технічна границя родовища, контур підрахунку запасів по категоріям (вказується категорія, номер геологічного блоку, кількість запасів), геологічні розрізи або профільні лінії, водоохоронна зона, межі заповідників та природних пам’яток, у разі проведення вибухових робіт — пости оточення, санітарна зона, всі небезпечні зони, технологічні зони (газопровід, лінії електропередач високої напруги телефонні кабелі та інше), залізничні та автомобільні дороги (вказується тип транспорту, довжина), лінії електропередач з зазначеною напругою, відвали, дамби, штучні та природні водоймища, зумпф (вказується об’єм, марка насосу), будівлі, споруди та інші об’єкти, які знаходяться в межах вибухонебезпечної зони на час повної відробки родовища, повна інформація по рельєфу.
2.2. Титульний лист, погодження з зацікавленими сторонами (організаціями), підпис керівника підприємства та маркшейдера, печатка підприємства, умовні позначення.

3. На зведений (календарний) план гірничих робіт наносяться:

3.1. Уступи, границі гірничих та земельних відводів; технічна границя родовища; контур підрахунку запасів по категоріям, геологічні розрізи або профільні лінії, повна інформація по рельєфу, титульний лист, умовні позначення.
3.2. Очікуване на початок наступного року положення бровок по розкривних, видобувних горизонтах, відвалах (виділяється червоним кольором, вказується об’єм).
3.3. Верхня та нижня бровки розкривних та видобувних горизонтів, ярусів, відвалів на кінець плануємого періоду виділяються червоним кольором (вказуються червоним: рік, річний об’єм по розкриву та видобутку, відмітку горизонту або номер уступу, тип та номер екскаватора). Планові роботи по рекультивації наносять згідно «Умовних позначень для гірничо-графічної документації».
3.4. Титульний лист, підпис керівника підприємства та маркшейдера, печатка підприємства. умовні позначення.

4. На погоризонтних планах наносяться:

4.1. Лінії гірничого та земельного відводів (тільки перший від поверхні розкривний горизонт (уступ), технічну границю даного горизонту, геологічні розрізи або профільні лінії, контури затверджених запасів по категоріям (вказують категорію, номер блоку та об’єм).
4.2. Очікуване положення бровок горизонтів на початок плануємого періоду показують чорним кольором. Всередині відпрацьованого контуру вказують: рік, квартал (кольора кварталів: 1 — червоний. 2 — синій, 3 — зелений, 4 — фіолетовий, об’єм видобутку або розкриву, тип екскаватора, бульдозера або іншої гірничо-видобувної техніки. Площі погашених запасів заштриховуються по рокам в кольорах у відповідності з вимогами умовних позначень.
4.3. На кожному горизонті (уступі) штриховою лінією на кінець плануємого періоду наноситься нижня бровка вищезалягаючого горизонту згідно робочого проекту.
4.4. Титульний лист, підписи головного інженера та маркшейдера, печатка підприємства.

5. На геологічних розрізах або профільних лініях наносяться:

5.1. Назва розрізу; назва родовища корисні копалини; масштаб; дата поповнення графічної інформації: границі гірничого та земельного відводів; технічна границя родовища; границі підрахунку запасів; границі небезпечних зон; контури відпрацьованих запасів за п’ять останніх років — по рокам в кольорах; плануємий період по кварталам (виділяють червоним, площу замальовують кольорами по кварталам; всередині вказують: рік, об’єм, квартал, тип видобувного механізму).
5.2. Всі надписи, лінії та умовні позначення, які відносяться до плануємого періоду, зображують на календарних планах розрізів фарбою та іншими креслярськими приладдям у відповідності з інформацією на планово-графічних матеріалах, дата поповнення.

6. На профілях в’їзних траншей та внутрішньо-кар’єрних автодоріг наносяться: назва профілю та родовища, масштаб, пікети через 10 м або 20 м, печатка підприємства, дата поповнення.

7. Паспорта вибоїв складаються у відповідності з робочим проектом розробки родовища та Правилами охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом (складає начальник кар’єру, погоджує маркшейдер, затверджує головний інженер).

Джерело: Управління Держпраці

Читайте такожРозсилка новин