Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей
Охорона праці

Охорона праці та ПК, як безпечно працювати на персональному комп’ютері

Умови й організацію праці при роботі з візуальними дисплейними терміналами усіх типів вітчизняного та зарубіжного виробництва на основі електронно-променевих трубок, що використовуються в електронно-обчислювальних машинах (ЕОМ*) колективного використання та персональних, визначають Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин (ДСанПІН 3.3.2.007-98), затверджені постановою головного держаного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 р. № 7.

Мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я під час роботи, пов’язаної з використанням екранних пристроїв незалежно від їхнього типу та моделі, визначають Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями, затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 14 лютого 2018 р. № 207 (далі — НПАОП 0.00-7.15-18).

Роботодавець повинен забезпечити навчання і перевірку знань з питань охорони праці та безпечного використання екранних пристроїв до початку роботи з ними та проведення медичних оглядів працівників (п. 2, 6 розділу ІІ НПАОП 0.00-7.15-18).

Національні стандарти України гармонізовані з європейськими нормами

Вимоги безпеки щодо використання комп’ютерної техніки визначають:

 • ДСТУ EN 41003:2014 «Обладнання, яке підключають до телекомунікаційних мереж та/або кабельних розподільчих систем. Додаткові вимоги щодо безпеки».
 • ДСТУ EN 60335-1:2015 «Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги».
 • ДСТУ EN 60950-1:2015 «Обладнання інформаційних технологій. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги» (далі — ДСТУ EN 60950-1:2015).
 • ДСТУ EN 61140:2015 «Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання» (далі — ДСТУ EN 61140:2015).
 • ДСТУ EN 62368-1:2017 «Обладнання аудіо-, відео-, інформаційних та комунікаційних технологій. Частина 1. Вимоги щодо безпеки».

У ДСТУ EN 60950-1:2015 та ДСТУ EN 61140:2015 використовуються поняття:

 • «кваліфікована особа (щодо електротехніки)»;
 • «обслуговувальний персонал (обслуга)»;
 • «споживач (користувач)».

Термінологія:

 • «Кваліфікована особа» — людина з відповідною освітою і досвідом, що дозволяють їй передбачати ризики і уникати небезпек, які можуть бути спричинені електрикою.
 • «Обслуговувальний персонал» — особа, яка має відповідну технічну освіту та досвід, що дають їй змогу усвідомлювати небезпеку, на яку вона може наразитися під час виконання робіт, і яка може застосовувати засоби щодо її усунення як до себе, так і до інших.
 • «Споживач» — будь-яка особа, яка не є «обслуговувальним персоналом» та «кваліфікованою особою».

Державні стандарти (ДСТУ EN) для користувачів не вимагають наявності інструкції з охорони праці під час роботи з комп’ютерною технікою, а передбачають правила користування (настанову з експлуатування) від заводу-виробника.

Виробники забезпечують супроводження електрообладнання інструкціями та інформацією про безпечність, складеними згідно з вимогами закону щодо порядку застосування мов. Зазначені інструкції та інформація, а також будь-яке маркування повинні бути чіткими, зрозумілими та дохідливими (п. 13 Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067).

Комп’ютер і кваліфікаційна група з електробезпеки

НПАОП 0.00-7.15-18 не вимагає присвоєння кваліфікаційної групи з електробезпеки користувачам комп’ютерної техніки.

Порядок допуску до роботи з комп’ютерною технікою визначає Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15, відповідно до п. 3.1 та 3.4 якого передбачене проведення інструктажів та навчання з питань охорони праці, зокрема й електробезпеки.

Порядок присвоєння кваліфікаційної групи з електробезпеки на виробництві визначає НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджений наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 9 січня 1998 р. № 4, що поширюється на працівників, які обслуговують діючі електроустановки споживачів. Під обслуговуванням (технічним) розуміють комплекс робіт з підтримки працездатності обладнання в період його використання, до якого належать роботи з випробування обладнання, пристроїв, огляд обладнання, підтяжка контактних з’єднань (п. 3.1 розділу ІІІ Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 р. № 258 (далі — ПТЕЕС).

Під електроустановкою розуміють комплекс взаємопов’язаних машин, апаратів, ліній та допоміжного обладнання (разом з будівлями і приміщеннями, в яких їх встановлено), призначених для виробництва, трансформації, передавання, розподілу електричної енергії і перетворення її в інші види енергії (п. 1.1.3 Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 липня 2017 р. № 476 (далі — ПУЕ).

Висновки

 1. Сучасний комп’ютер не є електроустановкою, і вимоги ПУЕ та ПТЕЕС можуть бути правомірні тільки для мережі його електроживлення, тобто на саму комп’ютерну техніку не поширюються. Вимоги безпеки електрообладнання комп’ютерної техніки регламентують державні стандарти, зокрема, серії ДСТУ EN 60335 та ДСТУ EN 60950.
 2. Технічні засоби загального (побутового) призначення не повинні використовуватися в умовах підвищеної небезпеки, тож експлуатація сучасної комп’ютерної техніки не належить до робіт підвищеної небезпеки.
 3. Порядок використання комп’ютерної техніки на виробництві визначається настановою з експлуатування її заводу-виробника.
 4. Допуск працівників до роботи з комп’ютерною технікою повинен здійснюватися шляхом проведення навчання, до програми якого мають бути включені питання безпеки під час експлуатації комп’ютерної техніки як електротехнічного пристрою.
 5. Розробляти окрему інструкцію з охорони праці під час використання на виробництві комп’ютерної техніки недоцільно, достатньо розробити загальну інструкцію з електробезпеки, яка враховує специфіку експлуатації цього обладнання.

_______________
1 Терміни «комп’ютер» і «ЕОМ» використовуються у чинному національному законодавстві як синоніми. На думку автора, відмінність цих термінів пов’язана, насамперед, з історичним аспектом: абревіатура ЕОМ використовувалася для позначення комп’ютерної техніки, зокрема великих обчислювальних машин, призначених для колективного користування у машинних залах, у 1940–1980-х роках. Термін «комп’ютер» використовується для позначення персональних обчислювальних машин, призначених для індивідуального користування.

Джерело: журнал «Охорона праці і пожежна безпека»

Переконайтеся, що ви передплатили журнал і вся необхідна інформація є під рукою!Розсилка новин