Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей
Атестація робочих місць

Атестація робочих місць: практика у будівництві

Атестація робочих місць — комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища, трудового процесу, що проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників як тепер, так і в майбутньому.

Основними нормативними документами, що регулюють процес проведення атестації, є постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 1 серпня 1992 р. № 442, до якої внесено зміни постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 741, та Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 р. № 41, а також постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 24 червня 2016 р. № 461 (далі — Постанова № 461).

Питання проведення атестації особливо актуальне для будівельної галузі, оскільки під час виконання робіт працівникам потрібні неабиякі зусилля. Будівництво, як відомо, — складна галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення, тому не кожен може виконувати цю роботу вправно та якісно.

Робітникам, долученим до цієї сфери діяльності, доводиться виконувати важку фізичну працю, зокрема: переносити будівельні матеріали, постійно дихати пилом, працювати за будь-якої погоди, протягом дня перебувати на висоті тощо. Усі перелічені фактори потребують постійної напруженості організму.

Отже, основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками з метою реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Організація робіт з атестації робочих місць

Атестація робочих місць проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років. До складу комісії входить уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової організації, а в разі відсутності профспілкової організації — уповноважена найманими працівниками особа.

Важливо!
Укладаючи трудовий договір із працівником, роботодавець зобов’язаний поінформувати його під підпис про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про його права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах.

Для того щоб зібрати інформацію про умови праці, необхідно провести комплекс досліджень, що дозволяють установити наявність або відсутність небезпечних і шкідливих виробничих факторів на кожному конкретному робочому місці. Такі дослідження проводять у межах атестації робочих місць за умовами праці.

Обов’язково необхідно проводити атестацію робочих місць тоді, коли на підприємстві є роботи, професії (посади), зазначені у:

  • Постанові № 461 (Список № 1 і Список № 2, у яких перелічені роботи, професії (посади), зайнятість на яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах);
  • Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 17 листопада 1997 р. № 1290 (передбачає надання щорічних додаткових відпусток за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці та за особливий характер праці, далі — Постанова № 1290);
  • Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня» від 21 лютого 2001 р. № 163 (визначає виробництва, професії (посади) зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня).
Важливо!
Результати атестації є підставою для вирішення питань про надання пенсій за віком на пільгових умовах інших пільг та компенсацій, а також для розробки заходів щодо поліпшення умов праці.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці за Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць. За результатами атестації у кожному конкретному випадку визначають, чи належить робота на цьому робочому місці до категорії шкідливої (важкої) чи ні.

Результати атестації є доказами необхідності здійснення витрат
на охорону праці, а саме на лікувально-профілактичне харчування, молоко або рівноцінні харчові продукти, газовану солону воду, спецодяг, спецвзуття та інші ЗІЗ, мийні та знешкоджувальні засоби та ін.

Для проведення атестації керівник підприємства своїм наказом:
1 Визначає мету та завдання атестації й затверджує склад атестаційної комісії.
2 Установлює строки і графіки проведення атестації у структурних підрозділах підприємства.
3 Організовує гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу лабораторіями, що мають всі юридичні права щодо виконання досліджень.
4 Визначає проектні, науково-дослідні установи для науково-технічної оцінки умов праці та участі в розробці заходів щодо усунення шкідливих виробничих факторів.

Підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є не тільки наявність професії (посади) та виробництва в конкретному списку, а й підтвердження відповідних умов праці працівника за результатами атестації робочих місць за умовами праці впродовж повного робочого дня, установленого для таких виробництв, робіт, професій та посад. Відсутність бодай однієї з цих умов не дає права працівникові на таку пенсію.

Складання переліку робочих місць, що підлягають атестації
Перелік робочих місць, що підлягають атестації, складається на підставі штатного розпису, структури, списку працівників із зазначенням професій підприємств, установ, організацій.
Переліком має бути визначено, на яких робочих місцях необхідно проводити санітарно-гігієнічні дослідження, а які робочі місця атестують комісійно.

Не варто забувати про робочі місця працівників, професії та посади яких передбачені розділами Списків № 1 і № 2 та які є у штатному розписі. Наприклад, у Списку № 2 у розділі XXVII «Будівництво» право на пенсію за віком на пільгових умовах мають монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, мулярі, зайняті в бригадах мулярів і в спеціалізованих ланках мулярів комплексних бригад. Також згідно з розділом XXXIII «Загальні професії (у всіх галузях господарства)» — електрозварники ручного зварювання, газозварники, робітники, зайняті на роботах зі спаюванням освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками, маляри, зайняті на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3-го класу небезпеки.

Під час складання Переліку робочих місць, що підлягають атестації, обов’язково слід врахувати робочі місця, на яких зайняті працівники, що у своїй роботі застосовують хімічні речовини (Перелік хімічних речовин затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я від 4 листопада 1987 р. № 4430-87) та під час роботи з якими задля профілактичних заходів рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів.

Накази про проведення атестації

Завантажити накази та додатки 

При проведенні атестації робочих місць виконуються такі роботи:
1 Підготовка договірних документів.
2 Проведення вимірювань і досліджень шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях, що підлягають атестації.
3 Опрацювання отриманих результатів та підготовка протоколів вимірів і досліджень. Проведення обстеження стану травмобезпеки на робочих місцях і забезпеченості робочих місць ЗІЗ, підготовка відповідних протоколів.
4 Підготовка карт атестації робочих місць. Підготовка звітних документів з атестації робочих місць.

Проведення атестації робочих місць на підприємстві передбачає:
• прискорення зростання продуктивності праці на основі приведення робочих місць у відповідність з вимогами науково-технічного прогресу, скорочення застосування ручної і важкої фізичної праці, підвищення змістовності та привабливості праці;
• поліпшення використання основних фондів шляхом ліквідації зайвих робочих місць із застарілим обладнанням, концентрації робіт на найбільш прогресивному обладнанні, забезпечення збалансованості числа робочих місць і працівників й підвищення коефіцієнта змінності роботи;
• поліпшення умов праці та дотримання охорони праці на робочих місцях, підвищення культури виробництва;
• підвищення соціальної активності і кваліфікації працівників, широкого залучення їх до управління, до оцінки досягнутого рівня виробництва та визначення заходів щодо його вдосконалення.

У процесі атестації, раціоналізації, обліку та планування робочих місць реалізуються два завдання — оперативне та стратегічне.

Оперативне завдання — передусім це досягнення збалансованості чисельності робочих місць з наявністю трудових ресурсів і створення на робочих місцях таких технічних і організаційних умов, за яких спільна трудова діяльність була б комфортною з найвищим виробничим ефектом при мінімальних витратах, з найменшими втратами праці, матеріальних ресурсів при оптимальному використанні знарядь праці.

Стратегічне завдання — полягає в перетворенні сукупності робочих місць на новий кількісний і якісний стан, що визначається перспективними планами економічного і соціального розвитку.

Результати атестації робочих місць і пропозиції щодо їх раціоналізації відображаються в карті атестації:

На підставі аналізу з урахуванням плану виробництва, оцінки раціональності технологічних процесів і результатів атестації вирішуються такі завдання:
• встановлюється реальна потреба у кожному робочому місці;
• розраховуються необхідні на доведення робочих місць до нормативного рівня витрати та економічна ефективність запланованих заходів;
• виявляються технічні, матеріальні і фінансові можливості підприємства для проведення раціоналізації робочих місць.

За результатами аналізу визначаються основні напрями вдосконалення виробництва, обсяги та етапи (терміни) раціоналізації, кількість малоефективних і зайвих робочих місць і терміни їх ліквідації, кількість робочих місць, що підлягають заміні новими робочими місцями, чисельність і професійний склад працівників, які вимагають підвищення кваліфікації та перепідготовки, а також кількість вивільнюваних працівників і можливості їх подальшого залучення.

У результаті виконаної роботи підприємство отримує:

  • фотографію робочого дня;
  • виміри шкідливих виробничих факторів;
  • результати досліджень важкості та напруженості праці;
  • дослідження метеорологічних факторів, що впливають на працівника на робочому місці;
  • результати дослідження шумового навантаження та інфразвуку;
  • карти умов праці робочих місць;
  • можливість розроблення заходів на підставі лабораторних досліджень щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників.

Проведення атестації робочих місць має важливе значення при проведенні оцінювання та управління ризиками для життя й здоров’я працівників під час виконання трудових відносин на робочих місцях, що необхідно для повноцінної роботи системи охорони праці на підприємстві.

Матеріал опубліковано у журналі «Охорона праці і пожежна безпека» № 1, 2019.
Автор – Світлана Демченко, начальник відділу охорони праці «УКРБУД Девелопмент»

Переконайтеся, що ви передплатили журнал і вся необхідна інформація є під рукою!Розсилка новин