Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Основні вимоги щодо виконання маркшейдерських робіт та завдання маркшейдерської служби гірничого підприємства

Для маркшейдерського забезпечення робіт гірничі підприємства утворюють маркшейдерську службу, укомплектовану необхідними спеціалістами та робітниками, забезпечену спеціально обладнаними приміщеннями, оснащену інструментами, приладами, матеріалами та засобами обробки інформації і тиражування маркшейдерських документів.

Гірниче підприємство зобов’язане виконувати маркшейдерські роботи на підставі відповідного дозволу Держпраці, згідно п. 28 додатку 2 постанови Кабінету Міністрів України «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» від 26.10.2011 року № 1107.

Гірничим підприємствам із сезонним відкритим способом розробки родовищ корисних копалин і які мають першу групу складності геологічної будови родовища корисних копалин дозволяється виконання маркшейдерського забезпечення сторонніми суб’єктами господарювання на підставі відповідної угоди. При цьому таке підприємство повинно призначити особу, відповідальну за забезпечення виконання всього комплексу необхідних маркшейдерських робіт.

Штат маркшейдерської служби встановлюють, виходячи з необхідності своєчасного і безпечного виконання всього комплексу маркшейдерських робіт, з метою недопущення виникнення аварій та/або пов’язаних з виробництвом нещасних випадків під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а також забезпечення заходів щодо раціонального використання та охорони надр.

Гірничим підприємствам, де утворено маркшейдерську службу, виконання окремих видів капітальних маркшейдерських робіт дозволено здійснювати за договорами зі спеціалізованими маркшейдерськими організаціями або окремими маркшейдерами, оформленими як суб’єкти господарської діяльності. Проєкт щодо цих робіт узгоджується з головним маркшейдером та затверджується технічним керівником підприємства — замовника. Приймання робіт здійснюється головним маркшейдером.

Топографо-геодезичні, картографічні та кадастрові роботи під час інженерних вишукувань для будівництва гірничих підприємств, а також під час виконання будівельно-монтажних робіт здійснюють згідно з вимогами нормативно-правових актів України, що регулюють зазначену сферу діяльності.

Постійні пункти та репери геодезичних та маркшейдерських мереж, розміщені на промислових майданчиках гірничого підприємства, шламо- і хвостосховищах, у гірничих виробках повинні щороку обстежуватися з метою визначення їх стану і, за необхідності, відновлюватися. Акт результатів обстеження затверджується головним інженером гірничого підприємства.

Маркшейдерська служба гірничого підприємства повинна вести журнал обліку стану маркшейдерської опорної геодезичної мережі в довільній формі та картограму відповідності топографічних планів дійсному стану місцевості.

Усі маркшейдерські роботи повинні виконуватися під контролем відповідальної особи, на яку покладено обов’язки здійснення контролю за безпечним виконанням робіт, або відповідального працівника за її дорученням. Інструменти і прилади, що використовуються під час виконання вимірювань, досліджують і перевіряють з метою встановлення їх придатності для виконання робіт з дотриманням вимог інструкцій з експлуатації інструментів і приладів. Зазначені інструменти і прилади повинні пройти державну метрологічну експертизу.

Обробка маркшейдерських вимірювань і ведення гірничої графічної документації може здійснюватися з використанням комп’ютерних технологій або без їх використання. Камеральна обробка результатів вимірювань, що здійснюється без використання комп’ютерних технологій, повинна проводитися шляхом обчислення двома виконавцями. Комп’ютерна обробка результатів вимірювань повинна проводитися із застосуванням ліцензованого (сертифікованого) програмного забезпечення.

У разі сумісної розробки родовища відкритим і підземним способами маркшейдерські роботи в зоні небезпечного впливу гірничих робіт повинні виконуватися за проєктом, затвердженим технічними керівниками суб’єктів господарювання, яким надано гірничі відводи для розробки родовища корисних копалин на вказаних ділянках надр, та погодженим з територіальним органом Держпраці. У проєкті встановлюється порядок маркшейдерського контролю за безпечним виконанням гірничих робіт, визначаються строки поповнення планів відкритих і підземних гірничих виробок та єдиний масштаб зйомки земної поверхні і гірничих виробок в однаковій системі координат.

Гірниче підприємство повинно мати книгу маркшейдерських вказівок в паперовій чи електронній формі, до якої працівники маркшейдерської служби записують виявлені відхилення від проєкту ведення гірничих робіт (паспорта кріплення виробки, плану розвитку гірничих робіт тощо) і необхідні попередження з питань, що належать до компетенції маркшейдерської служби (ведення гірничих робіт у небезпечних зонах). Із записами головний маркшейдер своєчасно ознайомлює технічного керівника гірничого підприємства.

Для оцінки точності робіт і вимірювань повинні використовуватися середні квадратичні, допустимі та граничні похибки. Як допустима похибка використовується подвоєна середня квадратична похибка, а як гранична — потроєна. Для робіт, щодо яких немає методики оцінки точності, точність вимірювань визначають виходячи з величини, що дорівнює коефіцієнту 0,3 від технологічного допуску експлуатаційної придатності споруд чи гірничих об’єктів.

Контроль за своєчасним виконанням і якістю маркшейдерських робіт покладається на головного (старшого) маркшейдера гірничого підприємства, яке отримало гірничий відвід на користування надрами з відповідною метою в межах визначеної ділянки надр.

Державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо виконання маркшейдерських робіт під час розробки рудних та нерудних родовищ корисних копалин і використання відпрацьованих гірничих виробок здійснюють територіальні органи Держпраці.

Маркшейдерські роботи повинні виконуватися з дотриманням нормативних актів з безпеки топографо-геодезичних робіт, а також нормативних актів з безпеки та охорони праці під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин.

Джерело: Управління Держпраці

Читайте такожРозсилка новин