Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Прошу допомогти вирішити спірні питання. Відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та п. 5 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, посадові особи проходять навчання та перевірку знань пере

Прошу допомогти вирішити спірні питання.
Відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та п. 5 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, посадові особи проходять навчання та перевірку знань перед створеною на підприємстві атестованою комісією з навчання та перевірки знань працівників.
Чи складається ця атестована комісія з працівників підприємства, які пройшли навчання в експертно-технічному центрі та отримали відповідні документи? Чи це має бути тільки комісія навчального центру?
Якщо це комісія підприємства, то чи є необхідним проводити навчання в спеціальних навчальних центрах для посадових осіб, які не входять до її складу, але є відповідальними особами за виконання робіт підвищеної небезпеки?
Юрій

Відповідь експерта журналу

Загальний порядок проведення навчання з питань охорони праці встановлений Законом України «Про охорону праці» (ст. 18. Навчання з питань охорони праці). Належне виконання вимог Закону України «Про охорону праці» в частині проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці здійснюється відповідно до «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці 26 січня 2005 року № 15 (далі Типове положення).
На підприємствах, згідно з п. 1.1 Додатку 3 Типового положення навчання та перевірку знань з питань охорони праці, повинні проходити: керівники, заступники керівників, головні спеціалісти, керівники основних виробничих і технічних служб, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт. Крім цього, згідно з п. 5 Додатку 3, навчання і перевірку знань з питань охорони праці повинні проходити: керівники, спеціалісти служб охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці, особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки підприємств.
Типове положення встановлює порядок і місце проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб (п.п. 5.2, 5.3). Посадові особи, перелік яких наведений в п. 5.2, проходять навчання у Головному навчально-методичному центрі Держгірпромнагляду, а перевірка знань цієї категорії осіб проводиться комісією, створеною наказом Держгірпромнагляду.
Посадові особи, визначені п. 5.3 Типового положення (в тому числі, керівники підприємств чисельністю менше 1000 працівників, керівники та спеціалісти служб охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці підприємства) проходять навчання з питань охорони праці в галузевих навчальних центрах або навчальних закладах, які мають відповідний дозвіл на навчання з питань охорони праці.
Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавець доручив організацію цієї роботи.
Перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб, які пройшли навчання в галузевих навчальних центрах, проводить комісія, призначена вищим органом, до сфери впливу якого входить підприємство. Очолює таку комісію керівник (заступник керівника цього органу, до службових обов’язків якого входить організація роботи з охорони праці), або керівник служби охорони праці цього органу.
Перевірка знань з питань охорони праці працівників, які пройшли навчання в інших навчальних закладах, проводиться комісією, створеною теруправлінням Держгірпромнагляду.
Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників, які не залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, проводиться не рідше, ніж один раз на три роки. Посадові особи та працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять спеціальне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці не рідше одного разу на рік.
Посадові особи малих підприємств (п. 5.4), які не мають можливості створити власні комісії з перевірки знань з питань охорони праці та провести навчання з питань охорони праці, проходять навчання та перевірку знань в навчальних центрах, які мають відповідний дозвіл.
Посадові особи підприємств, які не включені в п.п. 5.2, 5.3 Типового положення, проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці з видів робіт, які входять до їх функціональних обов’язків, на підприємстві, де вони працюють. Комісія для перевірки знань цих працівників створюється з посадових осіб підприємства, які пройшли навчання та перевірку знань в навчальних закладах, що мають дозвіл Держгірпромнагляду на проведення навчання та отримали відповідне посвідчення на право проводити навчання та перевірку знань з охорони праці.
Комісію підприємства з перевірки знань з питань охорони праці іноді називають «постійно-діючою» чи «атестованою комісією», але такі назви не передбачені Типовим положенням, а тому правильно називати таку комісію, згідно з п. 3.10 Типового положення, «Комісія з перевірки знань з питань охорони праці підприємства».
В окремих випадках, передбачених п. 5.7 Типового положення, проводиться позачергове навчання та перевірка знань з питань охорони праці.
Позачергове навчання та перевірка знань з питань охорони праці проводиться:
— при переведенні працівника на іншу роботу;
— після нещасного випадку;
— при змінах чи прийнятті нових нормативно-правових актів та інших випадках.
Спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитись безпосередньо на підприємстві або іншим суб’єктом господарської діяльності, який має відповідний дозвіл.
При проведенні такого навчання безпосередньо на підприємстві, навчальні плани та програми розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов та функціональних обов’язків працівників. Навчальні плани та програми затверджуються наказом керівника (власника) підприємства.

Всі працівники під час прийняття на роботу та в процесі роботи проходять за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
Періодичність інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці залежить від видів виконуваних робіт і встановлюється Типовим положенням.
На підприємствах розробляється, затверджується наказом керівника (власника) та вводиться в дію «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» у відповідності із Типовим положенням.  Цей документ регламентує весь процес організації та проведення навчання й перевірки знань з питань охорони праці.
На кожному підприємстві наказом його керівника з числа працівників (посадових осіб) підприємства створюється комісія з перевірки знань з питань охорони праці. До її складу включається не менше 3-х осіб (якщо менше — комісія неправомочна). Очолює комісію голова комісії, як правило — керівник підприємства або його заступник, до службових обов’язків якого входить організація роботи з охорони праці. До складу комісії включають спеціалістів служби охорони праці, юридичної служби, виробничих, технічних і технологічних служб, представника профспілки (там, де вона є) або уповноважену найманими працівниками особу з питань охорони праці.
При первинній перевірці знань з питань охорони праці працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, до складу комісії (за згодою) залучаються представники Держгірпромнагляду або його теруправління.
До складу комісії підприємства можуть залучатися (за згодою) страхові експерти з охорони праці робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, а також викладачі охорони праці, які проводили навчання.
Всі члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці в навчальному центрі, який має відповідний дозвіл Держгірпромнагляду на проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та отримати відповідне посвідчення. Без такого навчання комісія є неправомочною, а протоколи перевірки знань працюючих з питань охорони праці такою комісією не мають юридичної сили та визнаються не дійсними.
Якщо на підприємстві неможливо створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці (п. 4.4  Типового положення) перевірка знань проводиться комісією спорідненого підприємства або теруправління Держгірпромнагляду.
Щодо проведення перевірки знань комісією спорідненого підприємства виникає багато запитань і проблем. З одного боку — споріднене підприємство потрібно знайти, з іншого — споріднене підприємство повинно мати право надавати іншим підприємствам таку послугу (вид такої діяльності повинен передбачатись статутом; необхідно мати відповідний дозвіл), а це значно затрудняє використання п 4.4 на практиці. На мою думку, в такому разі краще користуватись послугами навчальних центрів, які мають відповідний дозвіл.

Необхідності проведення первинного та повторного навчання в спеціальних навчальних закладах посадових осіб, які не входять до складу комісій, не підпадають під п. п. 5.2, 5.3, але є відповідальними за виконання робіт підвищеної небезпеки, Типове положення не передбачає.

Розсилка новин