Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей
Законодавство

ISO 45001. Очікувані зміни в управлінні професійною безпекою та здоров’ям

У березні 2018 року очікується видатна світова подія для менеджменту й надто для його окремого напряму — управління охороною праці. Саме на початок наступного року запланована офіційна публікація міжнародного стандарту ISO 45001 «Системи управління професійною безпекою та здоров’ям. Вимоги та настанови до застосування».

ІSО 45001 — це новий міжнародний стандарт у сфері професійної безпеки та здоров’я (OH&S), який має на меті впровадження системи профілактики нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань, інцидентів тощо, збереження життя і здоров’я працівників, скорочення витрат на сплату штрафів, виконання приписів наглядових органів в галузі охорони праці, ведення бізнесу більш ефективним шляхом зниження невиробничих втрат (на ліквідацію наслідків аварій та інцидентів, сплату штрафів та реалізацію приписів), покращення іміджу компанії як соціально орієнтованої і т. ін.

Стандарт призначений для впровадження організаціями будь-якого розміру та сфери діяльності. Усі його вимоги добре інтегруються з процесами управління організацією.

За даними Міжнародної організації праці (МОП) щодня від нещасних випадків на виробництві або хвороб гине понад 6300 працівників — це майже 2,3 мільйона на рік. Тягар витрат, пов’язаних з професійних травмами і захворюваннями, є досить значним як для роботодавців окремих підприємств, так і для економіки загалом. Для збереження трудового потенціалу та уникнення зайвих втрат ISO розробляє новий стандарт ISO 45001, який допоможе організаціям зменшити цей тягар, створюючи основу для підвищення безпеки працівників, зниження ризиків на робочому місці та створення більш безпечних умов праці, в усьому світі.

Контроль над розробкою проекту покладено на проектний комітет експертів ISO/PC 283 «Системи управління професійною безпекою та здоров’ям». Керівництво Секретаріатом комітету ISO/PC 283 здійснює Британський інститут стандартів (BSI). Секретарем проектного комітету призначено Чарльза Коррі (Charles Corrie). Він вважає, що за допомогою нового стандарту вдасться втілити в життя плани щодо зниження витрат компаній, пов'язаних з утратою кваліфікованого персоналу, достроковим виходом працівників на пенсію, з виплатами страховки і з відсутністю працівників на роботі внаслідок захворювань і нещасних випадків на виробництві.

Майже 70 країн беруть участь у розробці стандарту через своїх членів Міжнародної організації зі стандартизації — International Organization for Standardization (ISO) як учасників чи спостерігачів.

У своїй роботі ISO об'єднує міжнародний досвід. Стандарт ISO 45001 враховуватиме міжнародні трудові норми — напрацювання МОП (конвенції, рекомендації до них й обов’язково Рекомендації ILO-OSH 2001), європейські директиви та різні чинні стандарти в цій галузі (BS OHSAS 18001, ANSI/ASSE Z10 тощо). ISO 45001 стане глобальним стандартом консенсусу, що поєднає найкращі концепції менеджменту із сучасних світових практик.

Часова шкала певних стадій на шляху створення остаточної версії стандарту ISO 45001 та його офіційної публікації представлена на рис. 1.

Стандарт проходить такі версії:

  • Робочий проект (WD — Working Draft).
  • Проект комітету (CD — Committee Draft).
  • Проект міжнародного стандарту (DIS — Draft International Standard).
  • Остаточний проект міжнародного стандарту (FDIS — Final Draft International Standard).

Календар етапів розробки ISO 45001 публікується на офіційній сторінці ISO. Наразі опрацьовано ISO/ DIS 45001.

Основні переваги ISO 45001

ІSО 45001 побудовано за так званою високорівневою структурою ISO (HLS — High Level Structure), яка є спільною основою для всіх стандартів систем управління. HLS складається з 10 положень/розділів, згідно з якими структуруватиметься зміст усіх стандартів ISO, що стосуються систем менеджменту. Усі стандарти системи управління матимуть однаковий зовнішній вигляд. Це забезпечить більшу узгодженість між системами різних сфер управління. Також стандарт слідуватиме іншим загальним підходам побудови систем менеджменту, які вже закладено в системи управління якістю та екологією.

Така побудова полегшує процес впровадження до інтегрованої системи управління на підприємстві вимог різних стандартів, зокрема таких, як ISO 9001, щодо систем управління якістю та ISO 14001 — щодо систем управління довкіллям, або ISO 22000, який встановлює вимоги до системи менеджменту безпеки харчової продукції (наразі переглядається).

Слід зазначити, що власне структура цих стандартів побудована за відомим циклом Шухарта-Демінга PDCA (рис. 2).

Також управління процесами та самою системою в цілому має відбуватися за циклом PDCA (рис. 3) і загальної зосередженості на ризик-орієнтовному мисленні, націленому на використання можливостей та запобігання небажаним результатам.

Використання цього циклу дозволяє на практиці реалізувати безперервне поліпшення безпекової складової процесів, спрямоване на підвищення ефективності роботи організації.

Отже, ІSО 45001 сприяє впровадженню процесного підходу під час розробки, запровадження та поліпшення результативності системи управління професійною безпекою та здоров’ям. Процесний підхід передбачає систематичне визначення процесів і їх взаємодії та управління ними задля того, щоб досягти запланованих результатів відповідно до політики у сфері професійної безпеки та здоров’я і стратегічного напряму організації. Застосування процесного підходу в межах професійної безпеки та здоров’я передбачає:

  • Розуміння і постійне задоволення вимог стандарту(ів), національного законодавства та інших вимог.
  • Розглядання процесів з погляду створення додаткових цінностей.
  • Досягнення результативного функціонування процесів.
  • Поліпшення процесів на основі оцінювання даних та інформації.

Нові можливості відкриваються завдяки оновленим процесам, які пропонує запроваджувати ІSО 45001 (аналіз з боку керівництва, коригувальні дії, ризик-орієнтовне мислення, внутрішні перевірки системи управління і т. ін.).

Певні особливості процесів можуть завдати шкоди працівникам. Тобто небезпека є особливістю процесу. А наріжним каменем профілактичних заходів з протидії небезпекам і в ІSО 45001 залишаються механізми ризик-менеджменту. Проте інструментарій ідентифікації небезпек та оцінки ризиків у сфері професійної безпеки та здоров’я планується поповнити окремими процесами для виявлення можливостей покращення показників у цій сфері та можливостей для поліпшення системи управління професійною безпекою і здоров’ям. А для цього, своєю чергою, потрібне ризик-орієнтовне мислення. Воно суттєво важливе для досягнення результативності системи управління OH&S.

Визначення «ризик-орієнтованого мислення» було відсутнє в OHSAS 18001, відсутнє воно і в ISO/DIS 45001. Проте, на нашу думку, це поняття невід’ємно пов’язано з прописаними в новому стандарті компетентністю працівників та формуванням в організації корпоративної культури, яка забезпечує підтримку системи управління OH&S для впровадження і підтримки процесу постійного попереджувального виявлення небезпек.

Більш детальне співвідношення вимог, акценти на нові та змінені вимоги ІSО 45001 порівняно з OHSAS 18001 наведено у таблиці:

Таблиця

ISO/DIS 45001

OHSAS 18001:2007

Вступ

Вступ

0.1. Передмова

0.2. Мета системи управління професійною безпекою і здоров’ям

0.3. Фактори успіху

0.4. Цикл «Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій»

0.5. Зміст даного міжнародного стандарту

Коментарі

Призначення обох розділів однакове: пояснення мети стандарту та акцент на цикл PDCA.

ISO 45001 надає більше інформації про мету та переваги системи управління професійною безпекою і здоров’ям та визначає фактори успіху для результативної системи управління професійною безпекою і здоров’ям.

Останній підпункт цього розділу дає уточнення структури та змісту стандарту

Системи управління професійною безпекою та здоров’ям. Вимоги та настанови до застосування

Системи управління професійною безпекою та здоров’ям — Вимоги

1. Сфера застосування

1. Сфера застосування

Коментарі

Ці положення майже однакові для обох стандартів

2. Нормативні посилання

2. Нормативні посилання

Коментарі

ISO/DIS 45001 не містить нормативних посилань

3. Терміни та визначення

3. Терміни та визначення

4. Контекст організації

Коментарі

Обидва стандарти містять визначення термінів, які використовуються в тексті

4.1. Розуміння організації та її контексту

 

Коментарі

Це абсолютно нова вимога; організація має визначити зовнішнє і внутрішнє середовище, які впливають на організацію і її систему управління професійною безпекою та здоров’ям

4.2. Розуміння потреб та очікувань працівників та інших зацікавлених сторін

 

Коментарі

Зацікавлені сторони згадуються кілька разів у OHSAS 18001, який, однак, не містить чітких вимог до їх ідентифікації та визначення їх потреб і очікувань. Крім того, ISO/DIS 45001 відрізняє працівників від інших зацікавлених сторін, щоб підкреслити важливість саме працівників

4.3. Визначення сфери застосування системи управління професійною безпекою та здоров’ям

4.1. Загальні вимоги

Коментарі

Обидва стандарти вимагають визначення сфери застосування системи управління професійною безпекою та здоров’ям; тільки ISO/DIS 45001 більш детально описує вимоги до сфери застосування. Документування сфери застосування системи управління професійною безпекою та здоров’ям необхідно проводити у відповідності до обох стандартів. Додаткові відомості про те, як визначити сферу застосування системи управління професійною безпекою та здоров’ям див. у розділі А.4.3

4.4. Системи управління професійною безпекою та здоров’ям та її процеси

4.1. Загальні вимоги

Коментарі

Ці положення майже однакові для обох стандартів

5. Лідерство та участь працівників

 

5.1. Лідерство та зобов’язання

4.4.1. Ресурси, функціональні обов’язки, відповідальність і повноваження

Коментарі

Обидва стандарти мають аналогічні вимоги щодо вищого керівництва. Однак ISО/DIS 45001 накладає більшу відповідальність безпосередньо на вище керівництво. ISO/DIS 45001 не вимагає від організації призначення представника вищого керівництва, відповідального за систему управління професійною безпекою та здоров’ям

5.2. Політика у сфері системи управління професійною безпекою та здоров’ям

4.2. Політика у сфері системи управління професійною безпекою та здоров’ям

Коментарі

Вимоги до політики у сфері системи управління професійною безпекою та здоров’ям однакові в обох стандартах; однак вони краще деталізовані у ISО/DIS 45001

5.3. Організаційні ролі, обов’язки, відповідальність і повноваження

4.4..1 Ресурси, функціональні обов’язки, відповідальність і повноваження

Коментарі

Основна відмінність полягає в тому, що новий стандарт не вимагає призначення представника вищого керівництва, відповідального за систему управління професійною безпекою та здоров’ям

5.4. Участь і консультування

4.4.3.2 Участь і консультування

Коментарі

Вимоги обох стандартів майже однакові; однак ISO/DIS 45001 визначає їх більш детально

6. Планування

 

6.1. Дії стосовно ризиків і можливостей

6.1.1. Загальні положення

6.1.2. Ідентифікація небезпек та оцінка ризиків у сфері професійної безпеки та здоров’я

Коментарі

Це абсолютно нова вимога в порівнянні з OHSAS 18001. При плануванні системи управління професійною безпекою та здоров’ям організація повинна буде визначити ризики і можливості, що впливають на організацію

6.1.2.1. Ідентифікація небезпек

4.3.1. Ідентифікація небезпеки, оцінка ризиків та визначення засобів управління

 

6.1.2.2. Оцінка ризиків у сфері професійної безпеки та здоров’я та інших ризиків для системи управління професійною безпекою та здоров’ям

6.1.2.3. Ідентифікація можливостей у сфері професійної безпеки та здоров’я та інших можливостей

Коментарі

Вимоги щодо ідентифікації та оцінки небезпек, пов'язаних із професійною безпекою та здоров’ям, однакові в обох стандартах; однак ISO/DIS 45001 висуває більш детальні вимоги

Ризики, пов'язані з системою управління професійною безпекою та здоров’ям, є новою вимогою в порівнянні з OHSAS 18001; цей розділ охоплює не тільки ризики, пов'язані з небезпекою, але також ризики, пов'язані з правовими та іншими вимогами і загальним контекстом організації

Можливості згадуються тільки в ISО/DIS 45001, і цей підпункт визначає, які можливості слід враховувати

6.1.3. Визначення правових та інших вимог

4.3.2. Правові та інші вимоги

Коментарі

Обидва стандарти вимагають від організації впровадження процесів ідентифікації а також документування правових та інших вимог

6.1.4. Планування дій

 

Коментарі

Організація має планувати дії для управління певними ризиками, пов'язаними із небезпеками і можливостями, і оцінювати їх результативність

6.2. Цілі у сфері професійної безпеки та здоров’я та планування дій для їх досягнення

4.3.3. Цілі та програми

6.2.1. Цілі у сфері професійної безпеки та здоров’я

6.2.2. Планування дій для досягнення цілей у сфері професійної безпеки та здоров’я

Коментарі

Вимоги залишаються незмінними, але в новій версії вони уточнюються. Додаткові відомості про те, як визначити цілі сфері професійної безпеки та здоров’я та планувати дії для їх досягнення див. у розділі А.6.2.1 та А.6.2.2

7. Підтримання системи управління

 

7.1. Ресурси

4.4.1. Ресурси, функціональні обов’язки, відповідальність і повноваження

Коментарі

Вимоги щодо надання ресурсів за обома стандартам однакові, але новий стандарт підкреслює надання ресурсів, ділячи їх на окремі розділи

7.2. Компетентність

4.4.2. Компетентність, підготовленість та обізнаність

7.3. Обізнаність

Коментарі

Вимоги ті самі, тільки більш детально викладені в ISO/DIS 45001 шляхом поділу на окремі розділи. Для більш детальної інформації див. також А.7.2 та А.7.3

7.4. Інформування

4.4.3.1. Інформування

Коментарі

Вимоги обох стандартів майже однакові, тільки більш детально викладені в ISO/DIS 4500.

7.5. Задокументована інформація

4.4.4. Документація

4.4.5. Управління документацією

4.5.4. Управління записами

7.5..1 Загальні положення

7.5.2. Створювання та актуалізація

7.5.3. Контроль задокументованої інформації

Коментарі

В ISО/DIS 45001 додані нові визначення. Документи і записи тепер належать до однієї і тієї ж категорії — документованої інформації. До цієї ж категорії може бути віднесена відтепер і електронна інформація

8. Виробництво

4.4. Запровадження та функціонування

8.1. Оперативне планування та контроль

4.4.6. Управління операціями

8.1.1. Загальні вимоги

Коментарі

Вимоги обох стандартів майже однакові; однак ISO/DIS 45001 має окремі розділи щодо управління змінами та щодо аутсорсингу

8.1.2. Ієрархія контролю

4.3.1. Ідентифікація небезпеки, оцінка ризиків та визначення засобів управління

Коментарі

Ієрархія контролю (в контексті управління) набагато краще визначена в ISO/DIS 45001 і злегка змінена; у той час як OHSAS 18001 прописує ієрархію засобів управління ризиками всередині розділу 4.3.1, ISO/DIS 45001 виділяє ієрархію у окремий, щоб підкреслити важливість цього питання

8.2. Управління змінами

4.4.6. Управління операціями

 

 

8.3. Аутсорсинг

8.4. Закупівлі

8.5 Підрядники

Коментарі

Вимоги обох стандартів майже однакові, але більш докладно викладені в ISO/DIS 45001 і містяться в окремому розділі

8.6. Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них

4.4.7. Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них

Коментарі

Вимоги обох стандартів майже однакові, але більш докладно викладені в ISO/DIS 45001. Для більш детальної інформації див. також А.8.6

9. Оцінка дієвості

4.5. Перевіряння

9.1. Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання

4.5.1. Моніторинг і вимірювання характеристик діяльності

9.1.1. Загальні положення

Коментарі

Цей розділ у новому стандарті сублімує всі вимоги до моніторингу та вимірювання, включаючи правові та інші вимоги, показники професійної безпеки та здоров’я, оперативний контроль і т. ін.

9.1.2. Оцінка відповідності правовим та іншим вимогам

4.5.2. Оцінювання відповідності

Коментарі

Вимоги обох стандартів однакові. Додаткова інформація наведена також у А.9.1.2

9.2. Внутрішній аудит

9.2.1. Цілі внутрішнього аудиту

9.2.2. Процес внутрішнього аудиту

4.5.5. Внутрішній аудит

Коментарі

Вимоги обох стандартів майже однакові, але новий стандарт розділив вимоги щодо внутрішнього аудиту на два розділи, щоб виокремити деякі елементи внутрішнього аудиту. Основна відмінність полягає в тому, що новий стандарт не вимагає документованої процедури щодо внутрішнього аудиту. Додаткова інформація наведена також у А.9.2.1 та А.9.2.2

9.3. Аналізування з боку керівництва

5.6. Аналізування з боку керівництва

Коментарі

Вимоги еквівалентні

10. Поліпшення

 

10.1. Інцидент, невідповідність та коригувальні дії

4.5.3. Розслідування інцидентів, невідповідність, коригувальні та запобіжні дії

4.5.3.1. Розслідування інцидентів

4.5.3.2. Невідповідність, коригувальні та запобіжні дії

Коментарі

ISO/DIS 45001 не має вимог щодо запобіжних дій, які вирівнюють його з новими версіями інших стандартів на системи управління. Крім того, процес розслідування інцидентів розглядається як процес управління невідповідністю та коригувальними діями

10.2. Постійне поліпшення

10.2.1. Цілі постійного поліпшення

10.2.2. Процес постійного поліпшення

 

Коментарі

Новий стандарт вказує на необхідність використання всієї доступної інформації для постійного вдосконалення системи управління професійною безпекою та здоров’ям

Додаток A. Настанови до застосування

 

Коментарі

У додатку А пояснюється нова структура стандарту ISO DIS 45001, а також надаються роз’яснення до кожного розділу та його вимог

Висновки:

Запровадження системи управління професійною безпекою та здоров’ям за допомогою стандарту ISO 45001 дозволить працівникам відчути, що їхні потреби щодо професійної безпеки враховуються, знизить ризики виникнення нещасних випадків, аварій та аварійних ситуацій, тим самим скоротивши витрати організацій. Так само, як оновлені ISO 9001 та ISO 14001 у 2015 році надали узгоджені рішення з питань управління якістю та охорони навколишнього середовища на світовому ринку, ISO 45001 з 2018 року допоможе реалізовувати рішення для підвищення безпеки працівників у всьому світі. Стандарт може докорінно змінити ситуацію з охороною праці шляхом впровадження найкращих світових практик в інтегровані системи управління підприємств. Все це позитивно впливатиме на створення корпоративної культури та іміджу організації. На останок нагадаємо, якщо ваша організація вже має сертифікацію за OHSAS 18001, то після публікації стандарту ISO 45001 власники сертифікатів традиційно матимуть трирічний перехідний період, щоб перенести свою сертифікацію на новий стандарт.

Наталія Данько,
директор ТОВ «Кволіті Юкрейн»,
провідний аудитор Quality Austria з OHSAS 18001,
ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 22000, ISO 50001,
тренер Quality Austria

Костянтин Теличко,
доцент, кандидат технічних наук

Джерело: журнал «Охорона праці і пожежна безпека» № 12, 2017

Завжди актуальні матеріали в журналі
«Охорона праці і пожежна безпека»
Придбати видання


Розсилка новин