Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Попередження мікротравм — запорука безпеки виробництва!

Будь-яка мікротравма є наслідком попередніх порушень вимог охорони праці, технології провадження робіт або аварійної ситуації, що можуть привести до більш важких наслідків, у першу чергу на робочих місцях, що знаходяться в зонах підвищеної небезпеки. Обов’язок керівників структурних підрозділів підприємств — ужити негайних заходів по виявленню порушень, аналізу їх причин з наступним виключенням.

З метою ідентифікації можливих ризиків Держпраці пропонує підприємствам розробити Методику виявлення, обліку та розслідування мікротравм (далі — Методика).

Методика має роз’яснювати дії працівників у випадках виникнення мікротравм, порядок їхнього розслідування, обліку й аналізу. Актуальність розроблення та впровадження такої методики полягає у наступному:

 • Своєчасне виявлення й усунення виникаючих небезпек одержання працівником мікротравми у свою чергу дозволить попередити нещасні випадки на виробництві і професійні захворювання, знизити обсяг роботи при їхньому розслідуванні і фінансові витрати.
 • Наслідку мікротравми, як правило, не спричиняють утрати працездатності. При цьому виробництво несе матеріальні збитки, пов’язані з визначеними витратами, у тому числі, на надання медичної допомоги травмованому працівникові, (в окремих випадках супровід травмованого іншою особою), або/та його звільненням у цей день від роботи, або/та зі зниженням продуктивності праці, за рахунок вартості невиконаної роботи на устаткуванні, що простоює, на оплату понаднормових годин при заміні травмованого працівника.
 • Ґрунтуючись на світову практику, відповідно до якої на десять мікротравм, що сталися, допускається один нещасний випадок з тимчасовою втратою працездатності (на сто мікротравм — один нещасний випадок з тяжким наслідком, на 1000 мікротравм — один нещасний випадок зі смертельним наслідком), на виробництві залишається без уваги велика кількість порушень вимог охорони праці, що можуть привести як до нещасних випадків, так і до інших аварійних ситуацій.

Виявлення мікротравм, їхній облік і кількість не повинні також впливати на цільові показники по охороні праці всього структурного підрозділу, враховуватися в рейтингах керівників і служб охорони праці або впливати на рівень мотиваційної складової виробничої діяльності. Якщо в ході розслідування мікротравми буде встановлено порушення, допущене безпосереднім виконавцем, виражене у свідомому невиконанні вимог охорони праці (незастосування СІЗ, недотримання маршруту службового проходу або працівник зняв огородження з інструмента, й ін.), керівник виробничого підрозділу повинен дати відповідну оцінку фактам порушення і вжити конкретних заходів реагування (вилучення попереджувального талона, направити працівника на позаплановий інструктаж або позачергову перевірку знань вимог охорони праці, підготовка доповідної записки керівництву, запис у формуляр працівника й ін.).

Дійсна Методика побудована за принципами системи управління охороною праці у взаємозв’язку з установленими вимогами законодавства про працю й іншими нормативно-правовими актами, що містять норми охорони праці та трудового права. Моніторинг мікротравм є одним із засобів аналізу і попередження нещасних випадків і аварійних ситуацій на виробництві, а також виявлення, оцінки і надалі керування професійними ризиками, з конкретним виробленням заходів для забезпечення вимог охорони праці.

Метою дійсної Методики є залучення керівників середньої ланки, профспілкових організацій і безпосередньо працівників до керування охороною праці, попередженню випадків виробничого травматизму і професійних захворювань з наступним аналізом отриманої інформації, оцінкою професійних ризиків і виробленням заходів для усунення виявлених порушень. Належні й об’єктивні дії зазначених осіб по виконанню положень Методики дозволять:

 • вчасно виявляти небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що роблять найбільш істотний негативний вплив на забезпечення безпечної експлуатації і ремонту технічних засобів, об’єктів інфраструктури і залізничного рухливого складу;
 • провести достовірний аналіз поточного стану охорони праці;
 • знизити розміри фінансових витрат і інших утрат, викликаних мікротравмами і нещасними випадками.

Задачею Методики є створення, на підставі отриманого обсягу інформації з результатів розслідуваних мікротравм, конкретної бази даних про наявні небезпеки, з оцінкою виявлених професійних ризиків у підрозділах підприємства і підготовкою коригувальних заходів, спрямованих на їхню мінімізацію.

Згідно Методики керівник робіт при будь-якому ушкодженні (погіршенні) здоров’я працівника негайно на місці події:

 1. Робить першу долікарську допомогу потерпілому або доставляє його (при необхідності) у будь-яку медичну установу (підрозділ, медпункт), використовуючи транспорт підрозділу, де йому повинна бути зроблена кваліфікована допомога.
   
 2. Забезпечує обов’язковий супровід працівника в медичну установу, що одержала легке ушкодження здоров’я: при падінні з висоти, впливу електричного струму, при отруєнні організму і від укусу тварин й т. п.
   
 3. Приймає в залежності від обставин мікротравми заходу для запобігання аварійних ситуацій, впливові небезпечних або шкідливих виробничих факторів (вивести інших працівників з місця події; інформувати працівників і інших осіб про можливу небезпеку; відгородити місце події; викликати відповідні аварійні служби й ін.).
   
 4. Інформує керівника виробничого підрозділу про п подію, відомі обставини, характер ушкодження здоров’я працівника і вжитих заходів по наданню йому долікарської допомоги (або відмовленні працівника від надання йому кваліфікованої медичної допомоги).

В свою чергу, керівник виробничого підрозділу:

 1. З’ясовує в медичній установі (при його наявності) або в керівника робіт, або в постраждалого працівника характер отриманих ушкоджень і можливості подальшого виконання їм трудових обов’язків.
   
 2. Інформує керівника структурного підрозділу протягом робочого дня про обставини події, що сталися, ужитих заходах і результатах проведеного розслідування.
   
 3. Керівник виробничого підрозділу після одержання інформації про мікротравму, що сталася, протягом доби проводить розслідування з визначенням кола осіб, які приймають участь у ньому (у розслідуванні мікротравм можуть брати участь: уповноважений по охороні праці, представники комісії з охорони праці, члени бригади). При цьому він:
  • запрошує (при необхідності за узгодженням) для участі в розслідуванні представників інших підрозділів, що можуть представити відповідні висновки по факту події, яка сталася при виконанні спільних робіт на об’єктах підприємства з метою об’єктивного встановлення причин події і виключення можливих розбіжностей; звертається до фахівця з охорони праці за роз’ясненням про порядок проведення або оформлення акта розслідування, а також у випадку виникнення розбіжностей у думках осіб, що беруть участь у розслідуванні і т. д.;
  • керівник виробничого підрозділу й особи, що беруть участь у розслідуванні мікротравми, у залежності від обставин події, що сталися: проводять огляд місця події, а в необхідних випадках (при встановленні порушень вимог охорони праці, промислової безпеки або ПТЕ, що загрожують життя і здоров’ю людей, у тому числі допущених працівниками інших організацій) інформують керівника структурного підрозділу у встановленому порядку. Звертають особливу увагу на порушення, що можуть бути допущені на робочому місці і з’явитися причиною мікротравми;
  • за результатами розслідування протягом доби оформлює, підписує акт розслідування мікротравми форми в одному екземплярі (Додаток) і направляє фахівцю з охороні праці (при участі в розслідуванні інших осіб забезпечує наявність їхнього підпису в акті).

   За результатами роботи в акті розслідування вказуються:
  • інформація про працівника, що одержав мікротравму;
  • час події (час звертання працівника за наданням медичної допомоги) або факт відмовлення працівника від медичної допомоги;
  • короткі обставини ушкодження здоров’я;
  • основні причини виникнення мікротравми (основною причиною є порушення, що безпосередньо спричинило ушкодження здоров’я працівника. Встановлення основної причини необхідно для наступного аналізу небезпек і їхнього попередження).
    
 4. По закінченні розслідування мікротравми проводить, при необхідності, позаплановий інструктаж причетним працівникам при порушенні вимог охорони праці, якщо ці порушення створювали реальну погрозу настання тяжких наслідків за участю фахівця з охорони праці підприємства:
  • робить облік мікротравм, що відбулися, з реєстрацією їхній у журналі обліку мікротравм Виписки (копії) з журналу щокварталу направляє в службу охорони праці підприємства;
  • забезпечує в підрозділі збереження актів про розслідування мікротравм і журналу реєстрації мікротравм на протязі одного року;
  • інформує керівника структурного підрозділу про мікротравми, що створювали реальну погрозу настання тяжких наслідків для працівників, а також про виявлені порушення і вжиті заходи реагування;
  • роз’ясняє керівникам виробничих підрозділів, при проведенні усіх видів перевірок і навчанні, порядок розслідування й оформлення мікротравм.

В свою чергу, керівник вищого рівня розглядає результати розслідування мікротравм, зв’язаних з порушеннями, що створювали реальну погрозу настання тяжких наслідків, з розробкою заходів і видання, при необхідності, розпорядження про вжиті заходи по усуненню виявлених порушень. Інформує причетних працівників про обставини і причини мікротравм, що сталися, які створювали реальну погрозу настання тяжких наслідків.

Начальник служби охорони праці підприємства забезпечує контроль оформлення й обліку мікротравм на виробництві при проведенні усіх видів перевірок у підрозділах, з роз’ясненням керівникам середньої ланки порядку їхнього розслідування. Проводить облік за установленою формою і піврічний аналіз мікротравм по виниклих небезпеках, характерові ушкоджень здоров’я і порушенням, що з’явилися основними причинами, з виділенням травмонебезпечних професій. Ці матеріали направляються в структурні підрозділи підприємства.

Також керівник служби охорони праці розробляє при необхідності заходи щодо попередження можливих небезпек і зниженню професійних ризиків, плануванню робіт з поліпшення умов праці, формує базу даних про кількість мікротравм, що сталися, у цілому по підприємству, проводить щорічний їхній моніторинг із відображенням у зведеному аналізі стану охорони праці на підприємстві за минулий рік.

Фахівець з охорони праці на підставі Акта вносить пропозиції керівникові підприємства пропозиції по недопущенню подібних випадків травмування, керівник підприємства на підставі пропозицій визначає виконавців по внесенню коригувальних дій, спрямованих на зниження ризиків травмування.

Таким чином, на основі аналізу мікротравмування працівників, оцінки ризиків отримання травм та внесення відповідних коректив у інструкції, регламенти, схеми й т. п. на підприємстві зменшуються потенційні загрози травмування працівників.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин