Вимоги до суб’єктів господарювання, які виконують експертизу стану ОП. Повний огляд нововведення


Вимоги до суб’єктів господарювання, які виконують експертизу стану ОП. Повний огляд нововведення
 • На яких саме суб’єктів господарювання поширюються нові вимоги
 • Обов’язки, яких зобов’язані дотримуватись експертні організації
 • Які нормативно-правові акти втратили чинність через уведення нових вимог

 

Усередині травня 2024 р. набули чинності Вимоги до суб’єктів господарювання, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, проводити (проводять) технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі — Вимоги). Ці Вимоги було затверджено наказом Мінекономіки України від 27.11.2023 р. № 17954.

Вимоги є обов’язковими для суб’єктів господарювання, незалежно від їхньої форми власності, що провадять діяльність у сферах експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, технічного огляду машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме для:

 1. Експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання, зокрема:
 • експертизу щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • експертизу щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
 • експертизу щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Розроблення документів з пожежної безпеки
Індивідуальний підхід • Стислі строки виконання • Доступна ціна
0 (800) 219-977 • E-mail: podpiska@mediapro.com.ua

 1. Експертних організацій, які мають намір проводити (проводять) технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі — устатковання), та провадять діяльність у цій сфері як третя сторона.
 2. Спеціалізованих організацій, які мають намір проводити (проводять) технічний огляд, випробування устатковання, що перебуває у його володінні, користуванні (експлуатації).

Про відповідність Вимогам суб’єкти господарювання, які зазначені у пп. 1, 2 п. 1 Вимог, повідомляють Держпраці шляхом надсилання інформації на адресу електронної пошти. Інформація, що надається такими суб’єктами господарювання, визначена в додатку 1 до Вимог (див. додаток 1).

 

Завантажити додаток 1: Інформація, що надається в повідомленні про відповідність Вимогам до суб’єктів господарювання, які виконують експертизу стану ОП тощо

Зверніть увагу! Інформація про суб’єкти господарювання, які зазначені у пп. 1,2 п. 1 Вимог, та відповідають Вимогам, протягом 5 робочих днів від дня, наступного за днем надходження повідомлення, оприлюднюється на вебсайті Держпраці.

 

Проте інформація про суб’єктів господарювання може не оприлюднюватися на офіційному вебсайті Держпраці, якщо:

 • наявні відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;
 • повідомлення містить недостовірні відомості;
 • обмежено сферу акредитації, тимчасово зупинено або скасовано атестат про акредитацію;
 • у суб’єкта господарювання відсутнє право на проведення робіт у відповідній сфері;
 • суб’єктом господарювання, який зазначений у пп. 1 п. 1 Вимог, порушено вимоги пп. 3 п. 6, пп. 1–3, 5, 7, 8 п. 7;
 • суб’єктом господарювання, який зазначений у пп. 2 п. 1 Вимог, порушено вимоги пп. 3 п. 6, пп. 2, 3, 5 п. 7, пп. 1–3 п. 9, п. 10 Вимог.

Держпраці протягом 5 робочих днів з дня надходження повідомлення про відповідність суб’єкта господарювання Вимогам у разі наявності підстав, що визначені в п. 4 Вимог, або з дня встановлення таких підстав, інформує такого суб’єкта господарювання про неможливість оприлюднення інформації про його відповідність Вимогам із зазначенням підстав.

Телефонна консультація з охорони праці і пожежної безпеки
Для довідок: 0 (800) 219-977 • E-mail: podpiska@mediapro.com.ua

 

Вимоги до деяких суб’єктів господарювання

Суб’єкти господарювання, які зазначені в пп. 1, 2 п. 1 Вимог, зобов’язані мати:

1) статус юридичної особи;

2) матеріально-технічне забезпечення, необхідне для виконання своїх завдань;

3) фахівців, які мають підтверджену в установленому порядку кваліфікацію (не менше двох експертів із кожного напряму, що виконують роботи у відповідній сфері інспектування) і які виконують роботу на умовах трудового договору;

4) посадові інструкції експертів, що визначають завдання, права, обов’язки, відповідальність, а також кваліфікаційні вимоги (освіта, досвід роботи);

5) систему обліку та розгляду претензій, спірних питань;

6) побудовану та впроваджену систему управління якістю робіт у відповідній сфері діяльності, яка має передбачати постійний контроль за якістю робіт у відповідній сфері діяльності;

7) описи процедур проведення робіт у відповідній сфері, систему контролю за правильністю оформлення результатів проведення робіт, систему обліку та архів результатів проведення робіт.

 

Суб’єкти господарювання, які зазначені в пп. 1 п. 1 Вимог, повинні:

1) бути акредитованими національним органом України з акредитації як органи з інспектування, що здійснюють інспектування як третя сторона;

2) не бути пов’язаними з проєктуванням, виготовленням, постачанням, придбанням, володінням, користуванням (експлуатацією, введенням в експлуатацію), монтажем, налагодженням, технічним обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи заміною устатковання, щодо якого проводяться роботи;

3) провадити діяльність у межах сфери акредитації із забезпеченням технічної компетентності;

4) не піддаватися будь-якому тиску та спонуканню, зокрема фінансового характеру, що можуть впливати на її судження або результати її діяльності, особливо з боку осіб чи груп осіб, заінтересованих у результатах такої діяльності;

5) забезпечити подання до Держпраці шляхом надсилання на адресу електронної пошти інформації про зміну сфери акредитації (сфери інспектування, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасового зупинення, поновлення дії, скасування атестата про акредитацію) та складу експертів, протягом 5 робочих днів з дня настання відповідних змін;

6) мати договір страхування відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, за класом страхування 13, відповідно до п. 13 част. 1 ст. 4 Закону України «Про страхування»;

7) забезпечити подання до Держпраці в електронній формі, шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, примірника затвердженого висновку експертизи, не пізніше наступного робочого дня від дати його затвердження;

8) здійснювати проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва відповідно до вимог законодавства.

Керівник суб’єкта господарювання (керівник органу з інспектування), який зазначений у п. 1 Вимог, повинен мати ступінь вищої освіти «магістр» (освітньо-кваліфікаційний рівень — спеціаліст), виконує роботу на умовах трудового договору та забезпечує організацію ведення робіт у відповідній сфері діяльності.

 

Спецвипуск № 2, 2023 «Докладно про навчання з охорони праці + практичний кейс, як зробити навчання ефективним і зменшити витрати підприємства»
0 (800) 219-977

Суб’єкти господарювання, які зазначені в пп. 2 п. 1 Вимог, разом з виконанням вимог пп. 2–6 п. 7 Вимог, повинні:

1) бути акредитованими національним органом України з акредитації як органи з інспектування, що здійснюють інспектування як третя сторона*;

2) для виконання завдань, що визначені сферою їх акредитації, у передбачених законодавством випадках, організаційно-методичними та експлуатаційними документами провадити відповідні випробування власною або залученою на підставі укладених договорів, акредитованою національним органом України з акредитації випробувальною лабораторією, яка має не менше двох фахівців не нижче другого рівня кваліфікації з кожного застосовуваного методу контролю, які мають підтверджену кваліфікацію у встановленому законодавством про охорону праці порядку та на умовах трудового договору виконують свої завдання;

3) здійснювати проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устатковання відповідно до вимог законодавства.

Суб’єкти господарювання, які зазначені в пп. 2 п. 1 Вимог, забезпечують подання до Держпраці шляхом надсилання на адресу електронної пошти інформації щодо надання негативного висновку експертного обстеження устатковання, виявлених дефектів, пошкоджень і несправностей, що негативно впливають на безпечну експлуатацію устатковання і загрожують безпеці працівників та інших осіб, протягом 10 днів з дня завершення експертного дослідження устатковання згідно з додатком 2 до Вимог (див. додаток 2).

 

Завантажити додаток 2: Інформація, про негативний висновок експертизи та виявлені дефекти, пошкодження тощо

У разі встановлення невідповідності експертної організації Вимогам Держпраці повідомляє національний орган України з акредитації.

Суб’єкти господарювання, які визначені в пп. 3 п. 1 Вимог, повинні:

 1. Для виконання завдань, що визначені сферою їхньої акредитації, у передбачених законодавством випадках, організаційно-методичними та експлуатаційними документами провадити відповідні випробування власною або залученою на підставі укладених договорів, акредитованою національним органом України з акредитації випробувальною лабораторією, яка має не менше двох фахівців не нижче другого рівня кваліфікації з кожного застосовуваного методу контролю, які мають підтверджену кваліфікацію у встановленому законодавством порядку та на умовах трудового договору виконують свої завдання.
 2. Бути акредитованими національним органом України з акредитації як орган з інспектування, що здійснює інспектування як перша або друга сторона, чи обидва види інспектування, який є окремою і визначеною частиною суб’єкта господарювання**.
 3. Мати компетентний персонал для належного виконання своїх завдань (не менше двох експертів з кожного напряму діяльності спеціалізованої організації), які на умовах трудового договору виконують свої завдання.
 4. Здійснювати проведення технічного огляду, випробування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки відповідно до вимог законодавства про охорону праці.
 5. Мати положення про підрозділ суб’єкта господарювання, який буде проводити технічний огляд (випробування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Розроблення документів з цивільного захисту
Індивідуальний підхід • Стислі терміни виконання • Доступна ціна
0 (800) 219-977 • E-mail: podpiska@mediapro.com.ua

 

Які документи втратили чинність

Насамкінець звертаємо увагу на те, що відтепер втратили чинність:

 • наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 03.09.2007 р. № 195 «Про затвердження Вимог до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687»;
 • наказ Мінекономіки України від 06.01.2022 р. № 34–22 «Про затвердження Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва та щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки».

* Набуде чинності 15.08.2024 р.
** Набуде чинності 15.05.2026 р.

Джерело: журнал «Охорона праці і пожежна безпека»

Передплата кешбек

Матеріали до теми


Вибір робочого інструменту: рекомендації інспекторів ринкового нагляду
Вибір правильного інструменту може бути справжнім викликом, особливо, коли ринок переповнений різноманітними моделями і брендами. Як знайти ідеальний електроінструмент для ...
Безпечне використання резервних джерел живлення
Внаслідок масштабних ракетних обстрілів енергетична інфраструктура України зазнала значних пошкоджень. Тож для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в усіх регіонах застосовуються ...
Дотримання галузевих правил з безпеки праці: консультація для пекарів
Заступниця начальника відділу з питань безпеки праці Управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці Регіна Задоровська провела ...