Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Праця неповнолітніх: які виробничі фактори можуть бути небезпечними для організму підлітків

Особливості впливу виробничих факторів на організм підлітків та вимоги до гігієни праці неповнолітніх розяснює начальник відділу гігієни праці Управління Держпраці у Рівненській області Микола Логвісь.

У сучасних умовах основними формами трудової дiяльностi неповнолiтнiх є:

– праця учнiв загальноосвiтнiх шкiл iз виробничим навчанням , а також у вiльний вiд навчання час (у перiод канiкул тощо);

– праця учнiв професiйно-технiчних i середнiх спецiальних навчальних закладiв у процесi навчання;

– праця неповнолiтнiх на пiдприємствах та органiзацiях.

Виробничi примiщення, де працюють пiдлiтки, мають вiдповiдати вимогам, встановленим чинною нормативно-технiчною документацiєю.

Освiтлення виробничих i допомiжних примiщень має задовольняти вимоги, якi передбаченi ДБН В.2.5-28-2006 «Природне i штучне освiтлення». Перевагу слiд надавати природному освiтленню. Застосування тiльки мiсцевого освiтлення суворо забороняється. Свiтловi прорiзи приміщень повиннi забезпечувати значения КПО не менше 4 %. Вiкна , що розташовані із сонячної сторони, необхiдно оснащувати засобами для захисту вiд прямої iнсоляції (козирки, фiранки). Промислове устаткування слiд розмiщувати таким чином, щоб воно не затiнювало робочу зону.

Мікрокліматичні умови. Пiдвишена чутливiсть пiдлiткiв до несприятливих мiкроклiматичних умов пов’язана з недосконалiстю механiзмiв терморегуляцiї i незавершенiстю розвитку серцево-судинної, дихальної i нервової систем. Реакцiя органiзму пiдлiткiв на дiю високої температури навколишнього середовища виражається у збiльшеннi хвилинного об ‘ єму кровi за рахунок збiльшення частоти серцевих скорочень, що може призвести до виснаження серцевого    м ‘ яза.

Промисловий пил. Органiзм пiдлiткiв бiльш чугливий до дії промислового пилу. У молодому вiцi несприятливi змiни слизової оболонки верхнiх дихальних шляхiв, а також пневмоконiоз розвиваються в бiльш короткi термiни i перебiгають бiльш несприятливо, нiж у осiб зрiлого вiку, що зумовлено анатомiчними особливостями слизової оболонки та пiдвищеною легеневою вентиляцiєю.

Пiдлiткiв забороняється призначати на роботи,  що пов’язанi виключно з пiдiйманням , утриманням або перемiщенням важких речей.  До роботи, що потребує пiдiймання та перемiщення важких речей, допускаються пiдлiтки , якi не мають медичних протипоказань, що має бути засвiдчено вiдповiдним лiкарським свiдоцтвом. До тривалої роботи по підійманю та перемiщенню важких речей пiдлiтки до 15 рокiв не допускаються.

Вiдповiдно до вимог КЗпП встановленi «Граничнi норми пiдiймання i переміщення важких речей неповнолiтнiми», якi затвердженi наказом Мiнiстерства охорони здоров’я України вiд 22 березня 1996 р. за №59 (табл . 1 та 2). У цьому документi зазначено, що граничнi норми дiють на всiй території України i поширюються на всi пiдприємства, установи, органiзації , навчальнi заклади,  а також на юридичних та фiзичних осiб, якi використовують працю пiдлiткiв вiд 14 до 18 рокiв.

Джерело: прес-центр Управління Держпраці у Рівненській областіРозсилка новин