Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Формування проекту розділу «Охорона праці» колективного договору підприємства

Виступ на Четвертому професійному семінарі журналу «Охорона праці і пожежна безпека» 5 квітня 2013 року

(Публікується в скороченому вигляді)

Анатолій Стовбун,
головний спеціаліст — довірений лікар відділу охорони здоров’я департаменту охорони праці Федерації профспілок України,
кандидат мед. наук

Сучасний стан охорони праці в Україні можна оцінити, як критичний, що підтверджується даними державної статистичної звітності, науковими дослідженнями Інституту медицини праці АМН України та матеріалами членських організацій ФПУ про:
— незадовільні умови праці;
— високу захворюваність працюючого населення;
— значні показники виробничого травматизму;
— явно недостатнє фінансування заходів і засобів з охорони праці;
— неповне виконання та недостатню ефективність державної політики у сфері охорони праці та здоров’я працівників (див. публікацію А. І. Стовбуна з цієї тематики в ОПіПБ № № 3, 4 — Прим. ред.).

 Саме тому в сучасних умовах різко зростає роль колективного договору підприємства — основного нормативного документу з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, що є надійним заходом попередження настання нещасних випадків на виробництві та виникнення професійних захворювань серед працівників підприємства.   
АБЗАЦ Розроблення проекту розділу «Охорона праці та здоров’я» колективного договору, його захист під час колективних переговорів представників трудового колективу з роботодавцем та удосконалення цього розділу протягом дії колективного договору передбачають здійснення представником відділу (служби) охорони праці підприємства певних заходів (кроків) — тобто алгоритму конкретних дій, а саме п’яти етапів.

Етап 1 — збір та аналіз вихідних матеріалів.
Етап 2 — формування законодавчої і нормативно-правової бази та її актуалізація відповідно до виду економічної діяльності підприємства.
Етап 3 — формування проекту розділу «Охорона праці та здоров’я»
Етап 4 — захист пунктів розробленого проекту розділу «Охорона праці та здоров’я» під час колективних переговорів представників трудового колективу з роботодавцем.
Етап 5 — внесення змін і доповнень до розділу «Охорона праці та здоров’я» під час дії колективного договору підприємства.

 Збір та аналіз вихідних матеріалів

Перед складанням проекту розділу «Охорона праці» колективного договору представник відділу (служби) охорони праці повинен зібрати та прискіпливо проаналізувати дані, які містяться в таких документах:
1. Національний Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) — 009:2005, (деталізований відповідно до виробничих підрозділів підприємства) та штатний розпис підприємства — для видів професій працівників за виробничими цехами;
2. Класифікатор професій (ДК 003:2010) — для правильної назви та кодування професії при проведенні атестації робочих місць за умовами праці;
3. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників — для уточнення видів робіт (зокрема, робіт підвищеної небезпеки), можливих шкідливих виробничих факторів згідно з ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные производственные факторы класификации», в якому перераховано загалом 47 факторів, з яких 7 — небезпечні, а 40 — шкідливі; ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», в якому наведено параметри мікроклімату на робочому місці, гранично-допустимі концентрації 1307 хімічних речовин І–IV класів небезпеки в повітрі робочої зони, а також періодичність лабораторного контролю роботодавцем повітря робочої зони в залежності від класу хімічних речовин, які застосовуються в процесі виробництва;
4. Звітні матеріали підприємства з питань охорони праці (звіт за формою № 1-ПВ «Умови праці. Пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці»; звіт за формою № 1-УБ «Умови і безпека праці» (зокрема, щодо наявного технічного стану обладнання підвищеної небезпеки), звіт за формою № 7-тнв «Травматизм на виробництві»;
5. Матеріали підприємства про проходження працівниками періодичних профілактичних медичних оглядів (Акт визначення осіб та Списки працівників, що підлягають періодичному медичному огляду, Заключний акт медичного огляду);
6. Матеріали про проведення на підприємстві атестації робочих місць за умовами праці (відповідні накази підприємства, карти умов праці, протоколи хронометражу робочого часу, протоколи визначення розміру пільг і компенсацій для персоналу);
7. Журнали облікових матеріалів підприємства про проходження навчання і перевірки знань з охорони праці (підготовка керівного складу, протоколи засідань кваліфікаційної комісії підприємства);
8. Матеріали про проведення на підприємстві випробувань і опосвідчень виробничого обладнання згідно з вимогами стандартів безпеки праці та нормативно-правових актів з охорони праці, особливо обладнання підвищеної небезпеки (наявного вантажопідіймального обладнання, метало- та деревообробних верстатів, посудин, які працюють під тиском, електрогазозварювального обладнання, ручного пневмоелектроінструмента, ливарного та ковальського обладнання, електрообладнання, транспортерних ліній, транспортної та дорожньої техніки тощо);
9. Матеріали триступеневого контролю за станом охорони праці у виробничих цехах підприємства.

Головна вимога першого кроку — взаємовідповідність вихідних матеріалів підприємства. Цифрові матеріали зазначених документів підприємства мають бути максимально наближеними один до одного (допускаються незначні відхилення, зумовлені плинністю кадрів).
Наприклад, кількість працівників підприємства, які працюють під дією шкідливих хімічних речовин 1–4 класу небезпеки, згідно з даними звітної форми № 1-ПВ повинна відповідати такій самій кількості працівників згідно з актом визначення контингентів та списком осіб, які підлягають періодичному медичному огляду, кількості таких працівників за даними карт умов праці атестованих робочих місць та згідно із заключним актом медичного огляду персоналу відповідних категорій.
Важливо, щоб дані заключного акта також відповідали штатному розпису підприємства щодо посад працівників, їхніх професій та стажу роботи.
Назви професій працівників підприємства у картах умов праці та в їхніх трудових книжках мають відповідати їхнім назвам у Класифікаторі професій.
Матеріали про здійснення на підприємстві випробувань різних видів виробничого обладнання повинні максимально наближатись до відповідних даних звітної форми № 1-УБ «Умови і безпека праці» стосовно виробничого обладнання.
Належний збір і аналіз спеціалістами з охорони праці вихідних матеріалів підприємства дозволить не допустити значних недоліків при формуванні проекту розділу «Охорона праці та здоров’я» колективного договору підприємства у подальшому.

(Далі буде)Розсилка новин