Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Заходи пожежної безпеки під час продажу легкозаймистих та горючих речовин, боєприпасів та піротехнічних виробів

Товари, що являють собою особливу небезпеку у випадку їх загоряння, такі як легкозаймисті речовини, горючі речовини, горючі гази, балони з газами, фарби, розчинники, інші пожежонебезпечні товари побутової хімії, боєприпаси та піротехнічні вироби, вимагають до себе особливої уваги. Їх зберігання та продаж повинні здійснюватись з цілковитим дотриманням всіх норм та правил пожежної безпеки.

Основні вимоги

1. Відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, торговельні підприємства для продажу ЛЗР, ГР, горючих газів, боєприпасів та піротехнічних виробів не допускається розміщувати в будівлях іншого призначення.

2. Товари, які мають підвищену пожежну небезпеку (сірники, парфуми, одеколони, аерозольні упаковки тощо), необхідно зберігати нарізно від інших товарів у спеціально пристосованих приміщеннях.

3. Торгівлю цими товарами у великих магазинах, універмагах, торгових центрах рекомендується здійснювати на верхніх поверхах будинків.

4. У робочий час завантаження товарів та вивантаження тари має здійснюватися шляхами, не зв’язаними з евакуаційними виходами для покупців з торгових залів.

5. У великих магазинах з чималою кількістю покупців доставка товарів у секції повинна провадитися до відкриття магазину.

6. Склади (комори) горючих товарів або товарів у горючій упаковці слід розміщувати біля зовнішніх стін та відділяти їх протипожежними перегородками 1-го типу від торговельної зали площею 250 м2 і більше.

7. Комори, в яких зберігаються горючі товари, повинні розділятися протипожежними перегородками 1-го типу на відсіки площею не більше 700 м2. За наявності автоматичних засобів пожежогасіння площа відсіків може бути збільшена вдвічі.

8. Розфасовку пожежонебезпечних товарів необхідно вести у спеціальних приміщеннях, пристосованих для цієї мети.

9. Розташування технологічного обладнання на підприємствах торгівлі треба виконувати так, щоб воно не перешкоджало вільній евакуації відвідувачів у разі пожежі.

10. Ширина проходів між прилавками і обладнанням за прилавком має бути не менше 0,9 м.

11. Місткість торгових залів повинна відповідати вимогам норм проектування, а в разі їх відсутності визначатися з розрахунку не менше 1,35 м2 на одного відвідувача крамниці.

12. Адміністрація торговельних підприємств не повинна допускати переповнення залів відвідувачами.

Заходи пожежної безпеки під час продажу горючих речовин (ГР)

1. Зберігати й продавати гас, інші ГР дозволяється лише у будівлях, що стоять окремо і споруджені з негорючих матеріалів, включаючи підлоги, перекриття та двері. Рівень підлоги в цих будівлях має бути нижче позначки землі для виключення розтікання рідин у разі аварій. У таких будівлях пічне опалення не дозволяється.

2. Торгові зали мають бути ізольовані протипожежною перегородкою 1-го типу від приміщень, у яких встановлені резервуари або посудини з ГР. Місткість резервуарів (бочок та інших посудин) не повинна перевищувати 5 м3.

3. Місткість роздавального бака не повинна перевищувати 100 л.

4. Трубопровід подання ГР з резервуарів у роздавальні баки має закріплюватися нерухомо і мати біля роздавального бака та біля резервуара вентилі.

5. Посудини та трубопроводи треба заземлювати не менше ніж у двох місцях і не рідше одного разу на рік проводити перевірку надійності заземлення з вимірюванням електричного опору.

6. Прилавок для відпускання ГР повинен бути виготовлений з негорючого матеріалу, який виключає іскроутворення під час удару.

7. У приміщенні для торгівлі гасом та іншими ГР не допускається зберігання горючих пакувальних матеріалів (дерев’яних ящиків, картону, паперу, стружки, соломи тощо). Тара з-під ГР та пакувальні матеріали повинні зберігатися на спеціальних, ізольованих огорожею, майданчиках.

8. Продаж гасу та інших ГР безпосередньо з автоцистерн повинен здійснюватися на відстані не менше 15 м від розташованих поблизу будівель з урахуванням рельєфу місцевості (місце стоянки автоцистерни повинно мати планувальну позначку не вище позначок місць розташування будівель, споруд, відкритих майданчиків тощо).

Особливі вимоги продажу газів

1. У випадку, коли продаж газу пов’язаний зі зберіганням балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей зі стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповненням, спорожненням і ремонтом, необхідно отримати дозвіл територіального органу Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки.

2. Для одержання дозволу, роботодавець або уповноважена ним особа подає особисто чи надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до державного адміністратора заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1176 (додаток № 1), до якої додається висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт.

3. Строк видачі дозволу або повідомлення роботодавця про відмову у його видачі становить десять робочих днів з дня отримання документів. У разі, коли в установлений строк не видано або не надіслано дозвіл чи рішення про відмову у його видачі, він має право через десять робочих днів з дня закінчення такого строку виконувати роботи підвищеної небезпеки зазначені в його заяві, згідно із Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

4. Рішення про відмову у видачі дозволу приймається у випадках, передбачених ст. 21 Закону України «Про охорону праці».

5. Переоформлення дозволу чи повідомлення про відмову у його переоформленні здійснюється відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

. Роботодавець, який отримав дозвіл і має намір виконувати роботи підвищеної небезпеки, повинен письмово повідомити про це територіальний орган Держгірпромнагляду за місцем виконання таких робіт не пізніше ніж за десять робочих днів до початку їх виконання з наданням копії дозволу.

7. Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки становить п’ять років і продовжується тим органом, який його видав.

8. У разі, коли під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п’ять років на підставі заяви роботодавця, (додаток № 2) та оригіналу дозволу.

9. Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, чи допущено виникнення нещасних випадків, пов’язаних з технологічним процесом, зі смертельними або тяжкими наслідками, строк дії дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки.

Додаток № 1

Керівникові Держгірпромнагляду

______________________________
(ініціали та прізвище)

ЗАЯВА
на одержання дозволу

Прошу видати дозвіл на виконання ________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

за адресою _______________________________________________________

Відомості про роботодавця ________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації,

__________________________________________________________________

код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім’я та по батькові керівника;

__________________________________________________________________

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків

__________________________________________________________________

(не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

__________________________________________________________________

та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

Додаток: висновок експертизи, проведеної ____________________________________

(повне найменування експертної організації)

від ____ ___________ 20__ р. № _____________

________________ _______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

____ __________ 20__ р.

_______________

Примітка. Фізична особа — підприємець проставляє печатку в разі її наявності.

Додаток № 2

Керівникові ____________________________

(Держгірпромнагляду або його

територіального органу)

____________________________

(ініціали та прізвище)

ЗАЯВА
на продовження строку дії дозволу

Прошу продовжити строк дії дозволу від ___ ________ 20__ р. № ____

на виконання ______________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

за адресою _______________________________________________________

Відомості про роботодавця ______________________________________

_______________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім’я та по батькові керівника;

__________________________________________________________________

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

Додаток: оригінал (дублікат) дозволу від ____ _______ 20__ р. № ________

на _______ арк.

________________ _______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

____ __________ 20__ р.

_______________

Примітка. Фізична особа — підприємець проставляє печатку в разі її наявності.

Заходи пожежної безпеки під час продажу боєприпасів та піротехнічних виробів

1. Продавати боєприпаси та піротехнічні вироби мають право тільки суб’єкти господарювання за наявності ряду відповідних документів. Зокрема необхідно мати дозвіл на функціонування об’єктів з продажу боєприпасів та піротехнічних виробів, ліцензію на продаж боєприпасів та дозвіл на продаж піротехнічних виробів. Вказані документи надають територіальні управління МВС України. Також необхідно мати документ (свідоцтво) про проходження спеціальної підготовки та допуску до роботи з вказаними виробами.

2. Всі боєприпаси та піротехнічні вироби повинні мати сертифікат якості та інструкцію із застосування українською мовою.

3. Продаж боєприпасів (порох, споряджені набої, капсулі) та піротехнічних виробів дозволяється лише на верхніх поверхах спеціалізованих крамниць, опалення яких повинно бути центральним.

4. Для зберігання боєприпасів та піротехнічних виробів слід передбачати не менше двох металевих шаф (одна для зберігання пороху, друга — для капсулів та споряджених набоїв), розміщуваних у приміщеннях, відгороджених протипожежними перегородками та перекриттями.

5. Порох можна викладати на прилавок разом із капсулями й набоями лише для продажу покупцеві.

6. Порох повинен продаватися лише в заводській упаковці. Розкривати ящики з боєприпасами слід за межами складських приміщень.

7. Безпосередньо у будівлях крамниць дозволяється зберігати лише по одному ящику димного та бездимного пороху (по 50 кг) та до 15 тисяч споряджених набоїв. Заготівельним конторам дозволяється зберігати до 200 кг пороху.

Забороняється:

— зберігати горючі матеріали, відходи, упаковку та контейнери в торгових залах та на шляхах евакуації (вони повинні видалятися щодня за накопиченням);

— зберігати горючі товари або негорючі товари в горючій упаковці у приміщеннях, які не мають віконних отворів або спеціальних засобів димовидалення;

— торгувати пожежонебезпечними товарами побутової хімії, лаками, фарбами, розчинниками та іншими ЛЗР та ГР, розфасованими у скляну тару місткістю більше одного літра кожна, а також пожежонебезпечними товарами без попереджувальних написів типу «Вогненебезпечно», «Не розпилювати поблизу вогню» тощо;

— порушувати конструкції димонепроникних негорючих діафрагм, установлених у вітражах багатоповерхових будівель на рівні кожного поверху;

— розміщувати відділи, секції, прилавки, лотки для продажу пожежонебезпечних товарів ближче 4 м від виходів, сходових кліток та інших евакуаційних шляхів;

— зберігати на вантажно-розвантажувальних рампах товари і тару;

— зберігати одночасно в магазині більше 15 тис. одиниць аерозольних виробів і більше 2 тис. пляшок (чи більше 1 м3) спирту та інших рідин, що є ЛЗР;

— установлювати в торгових залах балони з горючими газами для наповнення повітряних куль та інших потреб;

— проводити вогневі роботи під час перебування людей у торгових залах;

— організовувати торгівлю, розміщувати торговельні й ігрові автомати на площадках сходових кліток та інших шляхах евакуації;

— розміщувати товари побутової хімії, лаки, фарби, розчинники, товари в аерозольній упаковці ближче 0,5 м від приладів опалення та у віконних вітринах;

— користуватися у складських приміщеннях та приміщеннях для підготовки товарів до продажу побутовими електронагрівальними приладами;

— прасувати одяг електропрасками безпосередньо в торгових залах та на складах (для прасування повинно бути виділене і відповідно обладнане спеціальне приміщення).

— розміщувати комірки (шафи) для зберігання боєприпасів та піротехнічних виробів у підвальному приміщенні.

— зберігати порох укупі з капсулями або спорядженими набоями.

Світлана ТРОШИНА, провідний фахівець з протипожежної безпеки ДПТ УкраїниРозсилка новин