Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 травня 2015 р. N 311
Київ

Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. N 440 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 49 ст. 1757), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮКІнд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2015 р. N 311


ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"у разі використання об'єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.".
2. Пункт 3 виключити.
3. У пункті 5 цифри і слово "10 днів" замінити цифрою і словами "5 робочих днів".
4. Додаток до Порядку викласти в такій редакції:


"Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2015 р. N 311)


ДЕКЛАРАЦІЯ N _______
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

1. Повне найменування суб'єкта господарювання __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Керівник суб'єкта господарювання _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові)
3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) _____________________________________________
4. Телефон __________________ телекс ____________________ телефакс _______________________
5. Адреса електронної пошти ____________________________________________________________
6. Адреса суб'єкта господарювання _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (індекс, область, місто, район, вулиця, будинок)
7. Ступінь ризику _____________________________________________________________________
                                               (відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
_____________________________________________________________________________________
                                           діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного
_____________________________________________________________________________________
                                                              нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки)
8. Об'єкт нерухомості, що декларується: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (назва та місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Стан утримання об'єкта нерухомості: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                          (об'єкт утримується відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні (далі - Правила)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
території ____________________________________________________________________________,
                                                                                           (відповідно до вимог розділу III Правил)
будівель, приміщень та споруд __________________________________________________________,
                                                                                                            (відповідно до вимог розділу III Правил)
евакуаційних шляхів і виходів ___________________________________________________________,
                                                                                                           (відповідно до вимог розділу III Правил)
електрогосподарства __________________________________________________________________,
                                                                                                  (відповідно до вимог розділу IV Правил)
систем опалення _____________________________________________________________________,
                                                                                                  (відповідно до вимог розділу IV Правил)
систем вентиляції і кондиціонування ____________________________________________________,
                                                                                                                    (відповідно до вимог розділу IV Правил)
газового обладнання __________________________________________________________________,
                                                                                                          (відповідно до вимог розділу IV Правил)
автоматичних установок протипожежного захисту та систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (відповідно до вимог розділу V Правил)
систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання ________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                              (відповідно до вимог розділу V Правил)
пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (відповідно до вимог розділу V Правил)

___________________________
   (найменування посади керівника
          суб'єкта господарювання)
                     М. П.

______________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)"

Номер: 
311
Тип: 
Постанова
Статус: 
Чинний
Видавці: 
Кабінет Міністрів України
Дата прийняття: 
20 травня, 2015


 

Розсилка новин