Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Про надання роз’яснень стосовно підпорядкування енергетичного відділу заступнику директора, а не головному інженеру

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.07.2015 р. № 03/14-3872

Про надання роз’яснень стосовно підпорядкування енергетичного відділу заступнику директора, а не головному інженеру

Мiненерговугiлля розглянуло лист <…> про надання роз’яснень стосовно пiдпорядкування енергетичного вiддiлу заступнику директора, а не головному iнженеру, та повiдомляє.

Вiдповiдно до пункту 13 Загальних положень Довiдника квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв, затвердженого наказом Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiд 29.12.2004 № 336, похiднi посади, назви яких утворено за допомогою додаткових ознак типу «заступник», «змiнний» тощо, мають такi ж квалiфiкацiйнi характеристики, що й базовi. Завдання, обов’язки, знання та квалiфiкацiйнi вимоги цих працiвникiв пiд час розроблення посадових iнструкцiй визначаються на основi квалiфiкацiйної характеристики вiдповiдної базової професiї.

Разом з тим вiдповiдно до пункту 1.3 роздiлу IV, який встановлює вимоги до працiвникiв, робота яких пов’язана з експлуатацiєю та обслуговуванням електроустановок споживачiв, Правил технiчної експлуатацiї електроустановок споживачiв, затверджених наказом Мiнпаливенерго вiд 25.07.2006 № 258 (у редакцiї наказу Мiненерговугiлля вiд 13.02.2012 № 91) та зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 25.10.2006 за № 1143/13017, для забезпечення безпечної та надiйної експлуатацiї електроустановок, як правило, у споживача створюється електротехнiчна служба (вiддiл, група) з необхiдною кiлькiстю електротехнiчних працiвникiв, залежно вiд класу напруги живлення, складностi робiт з обслуговування електроустановок. Для безпосереднього виконання функцiй щодо органiзацiї експлуатацiї електроустановок керiвник споживача своїм розпорядчим документом повинен призначити особу, вiдповiдальну за електрогосподарство, та особу, яка буде її замiщати у разi вiдсутностi (вiдпустка, хвороба).

Розпорядчий документ щодо призначення особи, вiдповiдальної за електрогосподарство, та особи, яка буде її замiщати, видається пiсля успiшної перевiрки знань з питань технiчної експлуатацiї електроустановок, пожежної безпеки та охорони працi i присвоєння цим особам IV групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу до 1 кВ або V групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу понад 1 кВ.

Особа, вiдповiдальна за електрогосподарство споживача, повинна мати вiдповiдну групу з електробезпеки та вищу освiту за вiдповiдним напрямом (спецiальнiстю) енергетичного профiлю, а також стаж роботи за цим напрямом.

У разi, якщо у споживача використовуються електроустановки II та III категорiй з надiйностi електропостачання на напругу до 1 кВ, допускається, як виняток, призначити особу, вiдповiдальну за електрогосподарство споживача, з числа працiвникiв, якi мають групу з електробезпеки не нижче IV та стаж роботи.

Керiвники та спецiалiсти технологiчних служб, особа, вiдповiдальна за електрогосподарство споживача, в межах своїх повноважень вiдповiдають за належне виконання вимог, передбачених цими Правилами та вiдповiдними посадовими iнструкцiями.

Заступник Міністра                                      О. Светелік

Тип: 
Лист
Дата прийняття: 
27 липня, 2015


Розсилка новин