Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази підприємства вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

В рамках дерегуляції запроваджено декларацію відповідності матеріально-технічної базисуб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Пропонуємо вашій увазі роз’яснення щодо її оформлення та порядку подачі.

Згідно зі ст. 57 Кодексу цивільного захисту України виробничі, жилі, інші будівлі та споруди, обладнання, транспортні засоби, що вводяться в дію чи експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції або технічного переоснащення, а також технологічні процеси та продукція повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з пожежної безпеки. Початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі — Декларація), а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику — також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення (далі — оцінка протипожежного стану).

Нормативна база
Кодекс цивільного захисту України.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» від 5 червня 2013 р. № 440.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки» від 29 лютого 2012 р. № 306.
Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01-001-2015).

Нормативні вимоги
Перелік суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику визначається центральним органом виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, у сфері дозвільної системи і ліцензування господарської діяльності. Критерії віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього та незначного ступеня ризику визначені постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 306 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 361), згідно з якою:

«2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику — високого, середнього або незначного.

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб’єкти:

1) які провадять діяльність на території та/або у приміщеннях, що належать їм на праві власності, володіння, користування: об’єктів підвищеної небезпеки та об’єктів, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави; промислових, складських будівель (споруд), зовнішніх установок, які за вибухопожежною небезпекою належать до категорії «А» або «Б»;

промислових, складських будівель (споруд), зовнішніх установок, які за пожежною небезпекою належать до категорії «В», площею:
– 500 кв. метрів та більше — для промислових будівель (споруд), зовнішніх установок;
– 1000 кв. метрів та більше — для складських будівель (споруд); об’єктів, на яких передбачено перебування 50 або більше осіб, що мають хоча б одну з таких ознак:
– розташовані на підвальних та/або підземних поверхах;
– працюють у нічний час (з 23 по 7 годину);
об’єктів, на яких передбачено перебування 100 або більше осіб;
об’єктів, які є будинками та/або спорудами з умовною висотою понад 47 метрів;
об’єктів, які є пам’яткою архітектури та/або історії національного значення;

2) які провадять діяльність з будівництва об’єктів IV—V категорії складності;

3) які відповідно до одержаної ліцензії мають право надавати послуги і виконувати роботи протипожежного призначення на території та/або у приміщеннях, які належать суб’єктам господарювання з високим ступенем ризику;

4) які є державною, регіональною, комунальною, об’єктовою аварійно-рятувальною службою, а також аварійно-рятувальною службою громадської організації.

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб’єкти:

1) які провадять діяльність на території та/або у приміщеннях, що належать їм на праві власності, володіння, користування: потенційно небезпечних об’єктів; промислових, складських будівель (споруд), зовнішніх установок, які за пожежною небезпекою належать до категорії «В», площею:
– від 0 до 500 кв. метрів — для промислових будівель (споруд), зовнішніх установок;
– від 0 до 1000 кв. метрів — для складських будівель (споруд); об’єктів, які розташовані на підвальних та/або підземних поверхах, у приміщеннях, спорудах, в яких передбачено перебування від п’яти до 50 осіб;
об’єктів, у яких передбачено перебування від 50 до 100 осіб, що не належать до групи з високим ступенем ризику;
об’єктів, які є будинками та/або спорудами з умовною висотою від 26,5 до 47 метрів включно;
об’єктів, які є пам’яткою архітектури та/або історії місцевого значення;

2) які провадять діяльність:
з будівництва об’єктів I і II категорії складності, площа яких перевищує 300 кв. метрів (у тому числі вбудовані у будівлі), крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, індивідуальних гаражів; з будівництва об’єктів III категорії складності;

3) які відповідно до одержаної ліцензії мають право надавати послуги і виконувати роботи протипожежного призначення на території та/або у приміщеннях, крім тих, які належать суб’єктам господарювання з високим ступенем ризику.

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб’єкти, що не належать до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику, а також суб’єкти, що мають сертифікати на систему управління якістю, яка відповідає вимогам нормативних документів у галузі пожежної безпеки, що регламентують порядок проектування, монтажу та технічного обслуговування систем протипожежного захисту, і загальним вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001-2008, IDT)».
Оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію. Висновок за результатами оцінки протипожежного стану оформляється та надається суб’єктом господарювання, який проводив оцінку протипожежного стану. Позитив ний висновок за результатами оцінки протипожежного стану надається до початку роботи новоутворених підприємств, до початку використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості, за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки та діє до реєстрації декларації.

Декларація не подається:
у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано його власником;
у разі використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

Механізм подання декларації
Процедура подання і реєстрації декларації визначена постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» від 5 червня 2013 р. № 440 (зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 року № 311).

1. Декларація розробляється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта нерухомості до державного адміністратора або територіального органу ДСНС. У разі коли декларація подана безпосередньо до державного адміністратора, така декларація протягом одного робочого дня після надходження передається ним територіальному органові ДСНС. У разі надсилання декларації рекомендованим листом підпис фізичної особи — підприємця засвідчується печаткою такої фізичної особи, а у разі відсутності печатки — декларація засвідчується нотаріусом. Підпис керівника юридичної особи засвідчується печаткою юридичної особи.

2. Суб’єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику разом з декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.

3. Декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом на безоплатній основі протягом 5 робочих днів з дня її надходження.

4. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або відповідним територіальним органом ДСНС, а в разі надсилання рекомендованим листом — дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв’язку.

5. Посадова особа ДСНС або її територіальний орган перевіряють відповідність поданої декларації встановленій формі (Додаток 1) та у разі відповідності встановленим до неї вимогам здійснюють її реєстрацію.

6. Реєстрація декларацій здійснюється у відповідному журналі, який ведеться ДСНС або її територіальним органом, форма якого затверджується Мінекономрозвитку.

7. Перший примірник декларації зберігається у ДСНС або її територіальному органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається суб’єктові господарювання або державному адміністраторові з відміткою про дату і номер реєстрації декларації.

Суб’єкт господарювання набуває право вчиняти дії щодо провадження господарської діяльності: на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) з дня реєстрації декларації відповідним дозвільним органом.

Особи, які подали декларацію, несуть передбачену законом відповідальність за достовірність даних, зазначених у поданій декларації.

Стаття надана редакцією журналу «Охорона праці і пожежна безпека» 
(детальніше — журнал «Охорона праці і пожежна безпека» № 1, 2016)

Анатолій РОЖКОВ, експерт з пожежної та техногенної безпеки

 

 

 

 

Розсилка новин